Servis xidmətlərinin tarifləri

Servis xidmətlərinin tarifləri

İşlərin adı

İş vahidinin ümumi dəyəri ( AZN)

1 ha sahədən taxıl biçini

27,00

1 ha sahəyə diskli mala çekilməsi

8,00

1 ha sahənin rotasion mala ilə yumşaldılması

16,00

Cərgəərası bəcərmədə kultivasiya işləri

10,00

1 ha sahəyə çiyid (pambıq) səpini işləri

12,00

1 ha şumun 22-27 sm dərinlikdə (orta müqavimətli torpaq) aparılması

25,00

Suvarılan və bərk torpaqda 27 sm-dən dərin şum işi

27,00

Dəymə və yumşaq torpaqlarda 22-32 sm dərinlikdə şum işi

24,00

Səpin qabağı hamarlama işləri

7,50

1 ha sahəyə qollu çiləyici ilə dərman çilənməsi

10,00

1 ha sahəyə ventilyatorlu çiləyici ilə dərman çilənməsi

12,00

Çala qazanın bir gündəki iş norması (120 çala/gün) üçün

60,00

Ot, küləşin (1000 ədəd kipinin 1 gündə) preslənməsi

100,00

1 ha yem bitkilərinin özüyeriyən otbiçənlə biçilməsi

22,00

1 ha yem bikilərinin rotorlu otbiçənlə biçilməsi

14,00

1 ha sahəyə dənli bitkilər toxumunun səpin işləri

10,00

1 ha sahəyə mineral gübrə verilməsi

8,00

1 ha sahəyən pambıq yığımı

60,00

1 ha sahədən çuğundur çıxarılması

60,00

1 ha sahəyə kartofun basdırılması

50,00

1 ha sahəyən kartof çıxardılması

40,00