Lazer balaca banner
buzov evi balaca
Lazer balaca banneru
magaza ac

Salam dostlar!Türkiyədən kənd təsərrüfatı avadanlıqlarının sifarişi.Zəng edin və ya vatsapa yazın 0505043704

Ev heyvanlarının mühafizəsi

Heyvanların saxlanması, yetişdirilməsi və istifadə olunması Q a y d a l a r ı

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 30 yanvar tarixli 19 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir Heyvanların saxlanması, yetişdirilməsi və istifadə olunması Q a y d a l a r ı 1. Ümumi müddəalar 1.1. Bu Qaydalar «Baytarlıq haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 noyabr 2005-ci il tarixli 316 nömrəli Fərmanının 1.35-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə hazırlanaraq heyvanların saxlanması, yetişdirilməsi və istifadə olunması qaydalarını tənzimləyir. 1.2. Bütün növ heyvanların, o cümlədən quşların, balıq

"Ev heyvanlarının mühafizəsi haqqında" Avropa Konvensiyasının təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. "Ev heyvanlarının mühafizəsi haqqında" 1987-ci il noyabrın 13-də Strasburq şəhərində imzalanmış Avropa Konvensiyası Azərbaycan Respublikasının ona dair qeyd-şərti ilə təsdiq edilsin (qeyd-şərtin mətni əlavə olunur).
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 31 may 2007-ci il
№ 354-IIIQ
 
Ev heyvanlarının mühafizəsi haqqında AVROPA KONVENSİYASI
Bu Konvensiyanı imzalayan Avropa Şurasının üzv dövlətləri,
Avropa Şurasının əsas məqsədinin onun üzvləri arasında daha sıx birliyə nail olmaqdan ibarət olduğunu nəzərə alaraq,
bütün canlılara hörmətlə yanaşmağın insan üçün mənəvi bir borc olduğunu etiraf edərək və ev heyvanlarının insana xüsusi münasibətinin olmasını nəzərə alaraq,
ev heyvanlarının insanın həyat tərzinə keyfiyyətcə təsir göstərməsinin əhəmiyyətini və nəticə etibarilə cəmiyyətə verdiyi dəyəri nəzərə alaraq,
insanın çoxlu sayda müxtəlif növ heyvan saxladıqda çətinliklərlə üzləşməsini nəzərə alaraq,
ev heyvanlarının sayca çoxalmasının insanların və digər heyvanların gigiyenası, təhlükəsizliyi və sağlamlığı üçün təhlükə yaratdığını nəzərə alaraq,
vəhşi fauna növlərinin ev heyvanları kimi saxlanılmasının təşviq edilməsinin məqsədəuyğun olmadığını nəzərə alaraq,
ev heyvanlarının alınmasını, saxlanılmasını, kommersiya və qeyri-kommersiya məqsədilə damazlığı və satılmasını nizamlayan müxtəlif şərtlərdən xəbərdar olaraq,
ev heyvanlarının heç də həmişə onların sağlamlığını və normal yaşayışını təmin edən şəraitdə saxlanılmadığından xəbərdar olaraq,
bəzi hallarda məhdud bilik və məlumat üzündən ev heyvanlarına çox fərqli münasibət bəsləndiyini vurğulayaraq,
məsuliyyətli ev heyvanı sahibinin meydana gəlməsi ilə nəticələnən əsas ümumi standart mövqelərin və təcrübələrin nəinki arzu olunan, həm də real məqsəd olduğunu nəzərə alaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
 
Fəsil I
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 1. Anlayışlar
1. Ev heyvanı dedikdə, insanın xüsusilə ev şəraitində fərdi zövq almaq və yoldaşlıq münasibətləri yaratmaq üçün saxladığı heyvan nəzərdə tutulur.
2. Ev heyvanları ilə ticarət dedikdə, heyvanlar üzərində mülkiyyət hüququnun başqasına keçməsini özündə ehtiva edən, gəlir əldə olunması üçün heyvanların kütləvi satışı məqsədilə həyata keçirilən bütün mütəmadi ticarət sövdələşmələri nəzərdə tutulur.
3. Ev heyvanlarının kommersiya məqsədilə saxlanılması və damazlığı dedikdə, heyvanların gəlir məqsədilə kütləvi artırılması nəzərdə tutulur.
4. Heyvanlar üçün sığınacaq dedikdə, çoxlu sayda heyvan saxlanıla biləcək qeyri-kommersiya xarakterli yer nəzərdə tutulur. Əgər milli qanunvericilik və/və ya inzibati tədbirlər buna imkan verirsə, belə sığınacaq sahibsiz heyvanları da qəbul edə bilər.
5. Sahibsiz heyvan dedikdə, küçədə, yaxud sahibinin evindən kənar ərazidə yaşayan, sahibinin nəzarəti altında olmayan ev heyvanı nəzərdə tutulur.
6. Səlahiyyətli orqan dedikdə, üzv dövlət tərəfindən təyin olunan dövlət orqanı nəzərdə tutulur.
 
Maddə 2. Əhatə dairəsi və həyata keçirilmə
1. Hər bir Tərəf bu aşağıdakılara münasibətdə Konvensiyanın müddəalarının həyata keçirilməsi üçün zəruri olan tədbirlərin yerinə yetirilməsi öhdəliyini öz üzərinə götürür:
a) fiziki və ya hüquqi şəxs tərəfindən ev təsərrüfatında, ticarət məqsədilə və kommersiya yönümlü yetişdirmə və yerləşdirmə məqsədilə ayrıca yerdə və heyvan sığınacağında saxlanılan ev heyvanlarına;
b) zəruri hallarda sahibsiz heyvanlara.
2. Bu Konvensiyanın heç bir müddəası heyvanların müdafiəsinə və ya nəsli kəsilməkdə olan vəhşi heyvan növlərinin mühafizəsinə dair digər sənədlərin həyata keçirilməsinə mane olmur.
3. Bu Konvensiyanın heç bir müddəası Tərəflərin ev heyvanlarını mühafizə etmək üçün daha ciddi tədbirlər görməsinə və ya Konvensiyada açıq şəkildə qeyd olunmamış heyvan kateqoriyalarına Konvensiyanın müddəalarını tətbiq etmək azadlığına mane olmur.
 
Fəsil II
 
EV HEYVANLARININ SAXLANMASI PRİNSİPLƏRİ
 
Maddə 3. Heyvanların rifahının əsas prinsipləri
1. Heç bir kəs ev heyvanına lüzumsuz ağrı, əzab və ya zərər verə bilməz.
2. Heç bir kəs ev heyvanını çölə ata bilməz.
 
Maddə 4. Saxlama
1. Ev heyvanını saxlayan və ya ona baxmaq üçün razılıq verən hər bir kəs bu heyvanın sağlamlığına və rifahına görə məsuliyyət daşıyır.
2. Ev heyvanını saxlayan və ya ona baxan hər bir kəs həmin heyvanın növünə və cinsinə uyğun olaraq yaşayışı üçün yer ayırmalı, təbii tələbatlarını nəzərə alaraq ona diqqət və qayğı göstərməlidir, xüsusən də:
a) ona lazımi və kifayət qədər yem və su verməli;
b) təlim üçün adekvat imkanları təmin etməli;
c) onun qaçmaması üçün bütün lazımi tədbirlər görməlidir.
3. Heyvan aşağıdakı hallarda ev heyvanı kimi saxlanıla bilməz:
a) 2-ci bənddə qeyd olunan şərtlərə riayət edilməzsə;
b) həmin şərtlərə riayət edilməsinə baxmayaraq, heyvan əsarətdə yaşamağa uyğunlaşa bilməzsə.
 
Maddə 5. Damazlıq
Heyvanı damazlıq üçün götürən hər bir kəs onun balasının və dişi heyvanın sağlamlığına zərər vura bilən anatomik, fizioloji və davranış xüsusiyyətlərinin düzgün nəzərə alınması üçün məsuliyyət daşıyır.
 
Maddə 6. Sahib olma üçün yaş həddi
Heç bir ev heyvanı 16 yaşa çatmamış şəxsə, həmin şəxsin valideynlərinin və ya onu himayə edən şəxslərin aşkar razılığı olmadan satıla bilməz.
 
Maddə 7. Təlim
Heç bir ev heyvanı onun sağlamlığına və rifahına zərər vura biləcək üsullarla təlim edilməməlidir, xüsusən, əgər bu təlimlər heyvana ağrı verən, onun təbii imkanlarından və gücündən artığına məcbur edilməklə, lüzumsuz ağrı, zərər və əzab verən vasitələrdən istifadə edilərək aparılırsa.
 
Maddə 8. Heyvanların ticarət, kommersiya məqsədilə saxlanılması və damazlığı, heyvanlar üçün sığınacaqlar
1. Konvensiyanın qüvvəyə minməsi zamanı ev heyvanlarının ticarəti, yaxud kommersiya məqsədilə saxlanılması və ya damazlığı ilə məşğul olan, yaxud heyvan sığınacağı saxlayan hər bir şəxs Tərəflərin müəyyən etdiyi vaxtda səlahiyyətli orqanları bu haqda məlumatlandırmalıdır.
Bu fəaliyyət növləri ilə məşğul olmaq istəyən hər bir kəs əvvəlcədən bu niyyətini səlahiyyətli orqana bəyan etməlidir.
2. Bəyannamədə aşağıdakılar qeyd olunmalıdır:
a) bu fəaliyyətə cəlb olunan və ya cəlb olunacaq ev heyvanı növləri;
b) məsul şəxs və onun bilik səviyyəsi;
c) istifadə edilən və ya istifadə ediləcək yerin və avadanlığın təsviri.
3. Yuxanda qeyd olunan fəaliyyət növləri yalnız aşağıdakı hallarda həyata keçirilə bilər:
a) əgər məsul şəxs bu işlə məşğul olmaq üçün tələb olunan zəruri bilik və bacarıqlara peşəkar hazırlıq nəticəsində, yaxud ev heyvanları ilə işləmək sahəsində qazandığı təcrübə əsasında yiyələnibsə;
b) əgər seçilmiş yer və işlədilən avadanlıq 4-cü maddədə qeyd olunan tələblərə cavab verirsə.
4. Səlahiyyətdi orqan 1-ci bəndin müddəalarına uyğun olaraq verilən bəyannamə əsasında 3-cü bənddə qeyd edilmiş şərtlərə riayət olunub-olunmadığını təyin etməlidir. Həmin şərtlərə adekvat şəkildə riayət olunmadıqda, səlahiyyətli orqan zəruri tədbirlərin görülməsini məsləhət görür, lazım gəldikdə heyvanların rifahı üçün bu fəaliyyətə başlamağı və ya onun davam etdiril-məsini qadağan edir.
 
Maddə 9. Reklamlar, əyləncələr, sərgilər, yarışlar və oxşar tədbirlər
1. Aşağıdakı hallarda ev heyvanlarından reklam, əyləncə, sərgi və yarışlarda, habelə oxşar tədbirlərdə istifadə edilə bilməz:
a) təşkilatçılar ev heyvanları üçün Konvensiyanın 4-cü maddəsinin 2-ci bəndinin tələblərinə cavab verən lazımi şəraiti yaratmayıblarsa;
b) ev heyvanlarının sağlamlığı və rifahı təhlükə altına qoyulursa.
2. Aşağıda qeyd olunan hallarda ev heyvanlarının təbii imkanlarının artırılması, yaxud azaldılması məqsədilə onlara preparatların verilməsinə, tibbi və texniki üsulların tətbiqinə yol verilmir:
a) yarış vaxtı;
b) heyvanın sağlamlığı və rifahı üçün təhlükə yarada bilən digər hallarda.
 
Maddə 10. Cərrahiyyə əməliyyatları
1. Ev heyvanlarının xarici görkəmini dəyişmək məqsədilə və ya başqa qeyri-müalicəvi məqsədlərlə keçirilən cərrahiyyə əməliyyatları qadağan edilir, xüsusilə:
a) quyruğun kəsilməsi;
b) qulaqların kəsilməsi;
c) səsin batırılması;
d) dırnaq və dişlərin çıxardılması.
2. Bu qadağalardan istisnalar yalnız aşağıdakı hallarda ola bilər:
a) baytarın rəyinə görə qeyri-müalicəvi proses heyvanın faydası üçün və ya baytar-tibbi baxımdan lazımdırsa;
b) axtalamaq məqsədilə.
3. a. Əməliyyat zamanı heyvan şiddətli ağrılar keçirməli olacaqsa, bu əməliyyatlar anesteziya edilməklə yalnız baytar tərəfindən və ya onun şəxsi nəzarəti altında həyata keçirilməlidir.
b. Anesteziya tələb olunmayan əməliyyatlar dövlətdaxili qanunvericiliyə uyğun olaraq səlahiyyətli şəxs tərəfindən edilə bilər.
 
Maddə 11. Heyvanın həyatına son qoyma
1. Heyvanın əziyyətlərinə son qoymaq üçün baytar və ya başqa səlahiyyətli şəxsin köməyindən təcili istifadə etmək mümkün olmadığı hallar və ya ölkə qanunvericiliyində nəzərdə tutulan digər fövqəladə hallar istisna olmaqla, yalnız baytar və ya başqa səlahiyyətli şəxs heyvanın həyatına son qoya bilər. Heyvanın həyatına son qoyma şəraitə uyğun olaraq heyvana minimum fiziki və mənəvi əziyyət və ağrı verməklə aparılmalıdır. Heyvanın həyatına son qoymaq üçün seçilən üsul, fövqəladə halları istisna etməklə:
a) dərhal huşunu itirməklə və ya ölümlə nəticələnməlidir, yaxud da;
b) nəticə etibarilə heyvanın dəqiq ölümünə səbəb olacaq dərin narkoz verilməklə başlamalıdır.
Heyvanın həyatına son qoyan şəxs heyvanın cəmdəyini yox etməzdən əvvəl onun ölmüş olduğuna tam əmin olmalıdır.
2. Heyvanın həyatına son qoymağın aşağıdakı üsulları qadağan olunur:
a) 1.b. yarımbəndində qeyd olunan nəticələr verməyən suda boğma və digər boğma üsullarından istifadə;
b) dozası və tətbiqi 1-ci bənddə qeyd olunan nəticələr verəcəyinə təminat
olmayan zəhərli maddələrdən və ya dərmanlardan istifadə;
c) heyvanın dərhal huşunu itirməsi ilə başlanmayan elektrik cərəyanından istifadə.
 
Fəsil III
 
SAHİBSİZ HEYVANLAR ÜÇÜN ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR
Maddə 12. Sayın azaldılması
Tərəf sahibsiz heyvanların sayının onun üçün problemlər yaratdığını hesab etdiyi halda, o, heyvanları yol verilməməsi mümkün olan əziyyətlərə, ağrılara və ya narahatlığa məruz qoymadan onların sayını azaltmaq üçün zəruri qanunvericilik tədbirləri və/və ya inzibati tədbirlər həyata keçirir.
a) Bu tədbirlər aşağıdakı tələbləri əks etdirməlidir:
i. bu cür heyvanların tutulması gərəkdirsə, onlar minimum fiziki və mənəvi əziyyətlər verilməklə tutulmalı;
ii. tutulan heyvanların sığınacaqda saxlanılması və ya evtanaziya edilməsi bu Konvensiyanın prinsipləri əsasında həyata keçirilməli;
b) Tərəflər aşağıdakı tədbirlərin baxılması öhdəliyini qəbul edirlər:
i. it və pişiklərin, tatuirovka və sahiblərinin adlan və ünvanlan ilə birlikdə nömrələrinin reyestrə salınması kimi cüzi ağrı verən və ya heç bir davamlı ağrı verməyən üsullarla daimi qeyd olunmasının təmin edilməsi;
ii. it və pişiklərin sayının planlaşdırılmamış artımının axtalama vasitə-silə azaldılması;
iii. sahibsiz it və pişikləri tapan insanların səlahiyyətli orqanlara müraciət etmələrinin təşviq olunması.
 
Maddə 13. Heyvanların tutulması, saxlanılması və onların həyatına son qoyulmasına dair istisnalar
Sahibsiz heyvanların tutulması, saxlanılması və onların həyatına son qoyulmasına dair bu Konvensiyada nəzərdə tutulmuş prinsiplərdən istisnalar yalnız xəstə heyvanların sayına nəzarət üzrə milli proqram çərçivəsində labüd olduğu hallarda edilə bilər.
 
Fəsil IV
 
İNFORMASİYA VƏ MAARİFLƏNDİRMƏ
 
Maddə 14. İnformasiya və maarifləndirmə proqramları
Tərəflər qeyd edilmiş ev heyvanlarının saxlanılması, damazlığı, təlimi, ticarəti və himayəsi ilə məşğul olan təşkilatların və fiziki şəxslərin Konvensiyanın müddəaları və prinsipləri barədə məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi məqsədilə informasiya və maarifləndirmə proqramlarının həyata keçirilməsini təşviq etməyi öz üzərinə götürürlər.
Bu proqramlarda xüsusilə aşağıdakı məsələlərə diqqət yetirilməlidir:
a) ev heyvanlarının kommersiya və ya yarış məqsədilə təliminin bu sahədə bilik və bacarığa malik olan şəxslər tərəfindən aparılması tələbi;
b) aşağıdakı hallara yol verilməməsi tələbi:
i. ev heyvanlarının 16 yaşa çatmamış şəxslərə, həmin şəxsin valideynlərinin və ya onları himayə edən şəxslərin aşkar razılığı olmadan hədiyyə kimi verilməsinə;
ii. ev heyvanlarının mükafat təltif və ya bonus kimi hədiyyə verilməsinə;
iii. ev heyvanlarının sayının planlaşdırılmadan çoxaldılmasına;
c) vəhşi heyvanların ev heyvanları kimi alındığı və saxlanıldığı təqdirdə bunun onların sağlamlığı və normal yaşayışı üçün doğura biləcəyi mümkün mənfi nəticələr;
d) arzuolunmaz və sahibsiz heyvanların sayının artmasına gətirib çıxaran ev heyvanlarına məsuliyyətsiz sahiblik riski.
 
Fəsil V
 
ÇOXTƏRƏFLİ MƏSLƏHƏTLƏŞMƏLƏR
Maddə 15. Çoxtərəfli məsləhətləşmələr
1. Tərəflər Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən sonrakı beş il ərzində və bundan sonra hər beş ildən bir və Tərəflərin nümayəndələrinin çoxunun tələb etdiyi hər bir halda Konvensiyanın necə həyata keçirildiyini, onun müddəalarının yenidən nəzərdən keçirilməsinin və ya genişləndirilməsinin məqsədəuyğun olub-olmadığını yoxlamaq məqsədilə Avropa Şurası çərçivəsində çoxtərəfli məsləhətləşmələr aparmalıdırlar. Bu məsləhətləşmələr Avropa Şurasının Baş katibi tərəfindən çağırılan toplantılarda aparılır.
2. Bu məsləhətləşmələrdə iştirak etmək üçün hər bir Tərəf öz nümayəndəsini təyin etmək hüququna malikdir. Konvensiyanın iştirakçısı olmayan Avropa Şurasının hər bir üzv dövləti həmin məsləhətləşmələrdə müşahidəçi ilə təmsil olunmaq hüququna malikdir.
3. Hər məsləhətləşmədən sonra Tərəflər məsləhətləşmənin gedişi və Konvensiyanın icrası barədə, o cümlədən Tərəflərin lazım bildiyi təqdirdə Konvensiyanın 15-23-cü maddələrinə düzəlişlərə dair təkliflər haqqında Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə hesabat təqdim edirlər.
4. Tərəflər Konvensiyanın müddəalarmı nəzərə almaqla, məsləhətləşmələrə dair prosedur qaydalarını hazırlayırlar.
 
Fəsil VI
 
DÜZƏLİŞLƏR
 
Maddə 16. Düzəlişlər
 
1. Tərəflərdən hər hansı birinin və ya Nazirlər Komitəsinin 1-14-cü maddələrə təklif etdiyi düzəlişlər Avropa Şurasının Baş katibinə çatdırılır və onun tərəfindən Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrə, Tərəflərə və 19-cu maddənin müddəalarına əsasən Konvensiyaya qoşulmaq üçün dəvət olunan hər bir dövlətə təqdim edilir.
2. Əvvəlki bəndin müddəalarına əsasən təklif olunan hər bir düzəliş Baş katibin bu düzəlişi bütün Tərəflərə təqdim etdiyi tarixdən etibarən iki aydan gec olmayaraq keçirilən çoxtərəfli məsləhətləşmədə baxılır və Tərəflərin 2/3 hissəsinin razılığı olduqda qəbul edilir. Qəbul edilmiş mətn Tərəflərə göndərilir.
3. Hər bir düzəliş çoxtərəfli məsləhətləşmədə qəbul edildikdən on iki ay sonra Tərəflərin en azı birinin etirazı olmadığı halda qüvvəyə minir.
 
Fəsil VII
 
YEKUN MÜDDƏALAR
 
Maddə 17. İmzalanma, ratifikasiya, qəbul, təsdiq
Bu Konvensiya Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrin imzalaması üçün açıqdır. O, ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq olunmalıdır. Ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq sənədləri saxlanılmaq üçün Avropa Şurasının Baş katibinə verilir.
 
Maddə 18. Qüvvəyə minmə
1. Bu Konvensiya onun 17-ci maddəsinin müddəalarına əsasən Avropa Şurasının üzvü olan dörd dövlətin onun məcburiliyinə razılıqlarını ifadə etdikləri tarixdən altı ay sonra gələn növbəti ayın birinci günü qüvvəyə minir.
2. Bundan sonra onun məcburiliyinə razılığını ifadə edən istənilən üzv
dövlət üçün ratifikasiya, bu Konvensiya həmin dövlətin ratifikasiya, qəbul və
ya təsdiq sənədlərini saxlanılmağa verdiyi tarixdən altı ay sonra gələn növbəti ayın birinci günü qüvvəyə minir.
 
Maddə 19. Üzv olmayan dövlətlərin qoşulması
1. Bu Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra Avropa Şurası Nizamnaməsinin 20.d maddəsində göstərilən səs çoxluğu ilə və Razılığa gələn Tərəflərin Nazirlər Komitəsindəki nümayəndələrinin yekdil səsi ilə Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi Şuranın üzvü olmayan istənilən dövləti bu Konvensiyaya qoşulmağa dəvət edə bilər.
2. Konvensiya ona qoşulan istənilən üzv dövlətə münasibətdə, həmin dövlətin qoşulma sənədini Avropa Şurasının Baş katibinə saxlanılmağa verdiyi tarixdən altı ay sonra gələn növbəti ayın birinci günü qüvvəyə minir.
 
Maddə 20. Ərazi məsələsi
1. Hər bir ölkə Konvensiyam imzalayarkən və ya ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma sənədini saxlanılmağa verərkən bu Konvensiyanın tətbiq olunacağı ərazini və ya əraziləri dəqiq müəyyən etməlidir.
2. Hər bir Tərəf sonradan istənilən vaxt Avropa Şurasının Baş katibinə ünvanlanmış bəyannamə vasitəsilə Konvensiyanın tətbiqini həmin bəyannamədə göstərilən digər ərazilərə genişləndirə bilər. Bu cür ərazilərə münasibətdə Konvensiya Baş katibin bu bəyannaməni aldığı tarixdən altı ay sonra gələn növbəti ayın birinci günü qüvvəyə minir.
3. Əvvəlki iki bəndə əsasən edilmiş hər bir bəyannamə, həmin bəyannamədə göstərilən hər bir əraziyə münasibətdə Baş katibə ünvanlanmış bildiriş vasitəsilə geri götürülə bilər. Bəyannamənin geri götürülməsi Baş katibin hə-min bildirişi aldığı tarixdən altı ay sonra gələn növbəti ayın birinci günü qüvvəyə minir.
 
Maddə 21. Qeyd-şərtlər
1. Hər bir dövlət Konvensiyanı imzalayarkən və ya ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma sənədini saxlanılmağa verərkən 6-cı maddənin və 10-cu maddənin 1-ci bəndinin (a) yarımbəndinə aid bir və ya daha çox qeyd-şərtlər edə bilər. Başqa heç bir qeyd-şərtə yol verilmir.
2. Əvvəlki bəndə əsasən qeyd-şərt etmiş hər hansı Tərəf Avropa Şurasının Baş katibinə ünvanlanmış bildiriş vasitəsilə etdiyi qeyd-şərti tamamilə, yaxud da qismən ləğv edə bilər. Qeyd-şərtin ləğvi Baş katibin bu bildirişi aldığı tarixdən qüvvəyə minir.
3. Konvensiyanın hər hansı bir müddəasına qeyd-şərt etmiş Tərəf hər hansı başqa Tərəfin həmin müddəanı tətbiq etməsini tələb edə bilməz. Bununla belə, Tərəfin etdiyi qeyd-şərt qismən və ya şərtidirsə, onda o, həmin müddəanın özü qəbul etdiyi şəkildə tətbiqini hər hansı başqa Tərəfdən tələb edə bilər.
 
Maddə 22. Denonsasiya
1. Hər hansı Tərəf istədiyi vaxt Avropa Şurasının Baş Katibinə ünvanladığı bildiriş vasitəsilə bu Konvensiyanı denonsasiya edə bilər.
2. Bu cür denonsasiya Baş katibin həmin bildirişi aldığı tarixdən altı ay sonra gələn növbəti ayın birinci günü qüvvəyə minir.
 
Maddə 23. Bildirişlər
Avropa Şurasının Baş katibi AVropa Şurasının üzvü olan dövlətlərə və bu Konvensiyaya qoşulan və ya ona qoşulmaq üçün dəvət olunan hər bir dövlətə aşağıdakılar haqqında məlumat verir:
a) hər hansı imzalama;
b) ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qoşulma haqqında hər hansı sənədin saxlanca verilməsi;
c) 18, 19 və 20-ci maddələrə əsasən bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi hər hansı tarix;
d) Konvensiya ilə bağlı hər hansı digər akt, bildiriş və ya məlumat.
Bunun təsdiqi olaraq, bu məqsədlə müvafiq qaydada səlahiyyətləndirilmiş aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı imzaladılar.
1987-ci il noyabrın 13-də Strasburq şəhərində hər iki mətn eyni hüquqi qüvvəyə malik olmaqla, ingilis və fransız dillərində bir nüsxədə imzalanmışdır. Əsl nüsxə saxlanılmaq üçün Avropa Şurasının arxivinə verilir. Avropa Şurasının Baş katibi Konvensiyanın təsdiq edilmiş nüsxələrini Avropa Şurasının üzvü olan hər bir dövlətə və bu Konvensiyaya qoşulmaq üçün dəvət olunan hər bir dövlətə təqdim edir.
 
"Ev heyvanlarının mühafizəsi haqqında Avropa Konvensiyasına dair Azərbaycan Respublikasının qeyd-şərti
 
Konvensiyanın 21-ci maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, Konvensiyanın 10-cu maddəsinin 1-ci bəndinin a. yarımbəndi Azərbaycan Respublikasında tətbiq olunmayacaqdır.
 
 
 
Azərbaycanda ev heyvanlarının saxlanılması qaydalarının pozulmasına görə cərimələrin tətbiqinə başlanılır
 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev "Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında" 2013-cü il 31 may tarixli qanunun tətbiqi barədə fərman imzalayıb.
 
Nazirlər Kabinetinə tapşırılıb ki, üç ay müddətində Azərbaycan Respublikası qanunlarının və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının "Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 126.1-ci və 126.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə baxan müvafiq icra hakimiyyəti orqanları barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının "Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; həmin Qanundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
 
Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 126.1.4-cü və 126.1.11-ci maddələrində "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı" dedikdə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti nəzərdə tutulur.
 
Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktların "Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılmasını təmin etməli və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat verməlidir.
 
Qanunun 126-cı maddəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
 
 
"Maddə 126. Ev heyvanlarının saxlanılması qaydalarının pozulması
126.1. İt, pişik və digər ev heyvanlarının saxlanılması qaydalarının pozulmasına, yəni:
126.1.1. ev heyvanlarının qadağan edilmiş yerlərdə saxlanılmasına, qidalandırılmasına, gəzdirilməsinə və ya yetişdirilməsinə;
126.1.2. ev heyvanlarının satılması, bağışlanması və nəqliyyat vasitələri ilə aparılması şərtlərinin pozulmasına;
126.1.3. baytarlıq xidməti orqanı ilə razılaşdırılmadan ev heyvanlarının yarışlarının keçirilməsinə;
126.1.4. it və pişiklərin müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi saydan artıq saxlanılmasına;
126.1.5. ev heyvanının baytarlıq uçotuna alınmadan saxlanılmasına;
126.1.6. itlərin cilovsuz, iri itlərin isə həmçinin buruntaqsız ümumi məhəllələrdə və ya küçələrdə gəzdirilməsinə;
126.1.7. sərxoş vəziyyətdə (alkoqollu içkilərdən, narkotik vasitələrdən və ya digər güclü təsir edən maddələrdən istifadə etməklə) olan şəxs tərəfindən ev heyvanlarının gəzdirilməsinə;
126.1.8. ev heyvanlarının insanların üzərinə saldırılmasına;
126.1.9. yarış vaxtı və ya heyvanın sağlamlığı və rifahı üçün təhlükə yarada bilən digər hallarda ev heyvanlarının təbii imkanlarının artırılması, yaxud azaldılması məqsədi ilə onlara preparatların verilməsinə, tibbi və texniki üsulların tətbiq edilməsinə;
126.1.10. qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, ev heyvanlarının xarici görkəmini dəyişdirmək və ya digər qeyri‑müalicəvi məqsədlə cərrahi əməliyyatların (qulaqlarının kəsilməsi, devokalizasiya, dırnaq və dişlərin çıxarılması) aparılmasına;
126.1.11. ev heyvanını saxlayan və ya ona baxan şəxs tərəfindən ev heyvanlarına müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada nəzərdə tutulmuş qayğıların göstərilməməsinə görə -
- iki yüz manat miqdarında cərimə edilir.
126.2. Bu Məcəllənin 126.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş xətaların il ərzində həmin maddə üzrə inzibati tənbeh almış şəxs tərəfindən təkrar törədilməsinə görə -
- üç yüz manat miqdarında cərimə edilir.
126.3. Bu Məcəllənin 126.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş xətalar nəticəsində zərər çəkən şəxsin sağlamlığına yüngül bədən xəsarətinin yetirilməsinə və ya zərər çəkən şəxsə maddi zərər vurulmasına görə -
- min manat miqdarında cərimə edilir.
Qeyd. Bu Məcəllənin 126.3-cü maddəsi, həmin maddədə göstərilən əməllər Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələrinə əsasən cinayət məsuliyyətinə səbəb olmadıqda tətbiq edilir.
 

Son videolar

Xətdəkilər
Xətdəki qonaqlar: 76110
Xətdəki istifadəçilər: 468
Rasim SultanovFərdi istifadəçi
RəfiFərdi istifadəçi
YaşarFərdi istifadəçi
PowerFliveFərdi istifadəçi
CosqunFərdi istifadəçi
MaskaeyemuckTCFərdi istifadəçi
VahidFərdi istifadəçi
Hakkı FİDANFərdi istifadəçi
JasonVokXZFərdi istifadəçi
ElmirFərdi istifadəçi
PervizFərdi istifadəçi
FeridFərdi istifadəçi
PervizFərdi istifadəçi
ƏbülfəzFərdi istifadəçi
eldiyarFərdi istifadəçi
DoriFərdi istifadəçi
ElnurFərdi istifadəçi
RuziFərdi istifadəçi
Şəxsi elanFərdi istifadəçi
ElşadFərdi istifadəçi
EminFərdi istifadəçi
RobertVokXCFərdi istifadəçi
MehemmedFərdi istifadəçi
RaminFərdi istifadəçi
rovshanFərdi istifadəçi
İsmayılFərdi istifadəçi
qırqovul satılırFərdi istifadəçi
RahimFərdi istifadəçi
FloydMallyHBFərdi istifadəçi
agaFərdi istifadəçi
RaufFərdi istifadəçi
TalehFərdi istifadəçi
TamerlanFərdi istifadəçi
SahibFərdi istifadəçi
FerhadFərdi istifadəçi
UserFərdi istifadəçi
FrancescistQYFərdi istifadəçi
HeybətFərdi istifadəçi
ZaurFərdi istifadəçi
ElmarFərdi istifadəçi
AndrejKuzinJVFərdi istifadəçi
ЮляFərdi istifadəçi
vilayetFərdi istifadəçi
LstrdexinhetGUFərdi istifadəçi
AntoninaFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
pervizFərdi istifadəçi
ZaminFərdi istifadəçi
haumdrumnGPFərdi istifadəçi
LitvjakovMMFFərdi istifadəçi
KarenBoTELFərdi istifadəçi
Fərdi istifadəçi
NizamiFərdi istifadəçi
İntiqamFərdi istifadəçi
mnşnFərdi istifadəçi
CavadFərdi istifadəçi
RoombikBolfEHFərdi istifadəçi
24videoFərdi istifadəçi
BeluhinlsicBDFərdi istifadəçi
EtibarFərdi istifadəçi
IlqarFərdi istifadəçi
SaidFərdi istifadəçi
KennethMatIHFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
VusalFərdi istifadəçi
MeetFliveFərdi istifadəçi
JavierKexGCFərdi istifadəçi
CavidFərdi istifadəçi
RonniemaypeXIFərdi istifadəçi
JefferygafUNFərdi istifadəçi
MahirFərdi istifadəçi
ElseverFərdi istifadəçi
emkostiplastikovBroldNSFərdi istifadəçi
WetdamiICFərdi istifadəçi
KennethMatIHFərdi istifadəçi
DanielHefBHFərdi istifadəçi
PatrickNAKJOFərdi istifadəçi
RandyVUGJHFərdi istifadəçi
MajorTixXXFərdi istifadəçi
nermanFərdi istifadəçi
DaiterBolfKRFərdi istifadəçi
ediyekgsFWFərdi istifadəçi
QabilFərdi istifadəçi
$RÖVŞEN$Fərdi istifadəçi
əsmərFərdi istifadəçi
JasonsibGGFərdi istifadəçi
RobbiecekHCFərdi istifadəçi
CharlesuncenTTFərdi istifadəçi
ShataginMMFFərdi istifadəçi
StephenConDNFərdi istifadəçi
AydinFərdi istifadəçi
MahmudFərdi istifadəçi
RobertCewKGFərdi istifadəçi
LancelagHTFərdi istifadəçi
MirpPaTHFərdi istifadəçi
MatthewfuectVFFərdi istifadəçi
ScottMaxBCFərdi istifadəçi
GeorgezetGRFərdi istifadəçi
ThomasrotRHFərdi istifadəçi
IlkinFərdi istifadəçi
MartinSnokyZXFərdi istifadəçi
SmirnovanataFərdi istifadəçi
NamazFərdi istifadəçi
IlkinFərdi istifadəçi
ZakirFərdi istifadəçi
DaiterBolfKRFərdi istifadəçi
RickyNamXUFərdi istifadəçi
KennethJetZDFərdi istifadəçi
OqtayFərdi istifadəçi
residFərdi istifadəçi
ŞahinFərdi istifadəçi
VahidFərdi istifadəçi
Eliyar m.Fərdi istifadəçi
FermerFərdi istifadəçi
Fərdi istifadəçi
VüqarFərdi istifadəçi
RuslanFərdi istifadəçi
EmirFərdi istifadəçi
VidadiFərdi istifadəçi
QeqaniFərdi istifadəçi
YusifFərdi istifadəçi
MehmanFərdi istifadəçi
EminFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
GunayFərdi istifadəçi
elnurFərdi istifadəçi
azadFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
ZahidFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
SadiqFərdi istifadəçi
CahangirFərdi istifadəçi
SabirFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
HABILFərdi istifadəçi
KamranFərdi istifadəçi
TalehFərdi istifadəçi
vasifFərdi istifadəçi
hikmətFərdi istifadəçi
ilqarFərdi istifadəçi
vurgunFərdi istifadəçi
vasifFərdi istifadəçi
ElviraFərdi istifadəçi
ElshanFərdi istifadəçi
abdullahFərdi istifadəçi
ArifFərdi istifadəçi
------Fərdi istifadəçi
ElmanFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
MusaFərdi istifadəçi
İlqarFərdi istifadəçi
RuslanFərdi istifadəçi
IsmiFərdi istifadəçi
XayyamFərdi istifadəçi
namazFərdi istifadəçi
RomanFərdi istifadəçi
SeideFərdi istifadəçi
CeyhunFərdi istifadəçi
RASIMFərdi istifadəçi
İNtiqamFərdi istifadəçi
NurlanFərdi istifadəçi
ilqarFərdi istifadəçi
KamilFərdi istifadəçi
SaiqFərdi istifadəçi
FeridFərdi istifadəçi
AlayFərdi istifadəçi
BahramFərdi istifadəçi
sarvanFərdi istifadəçi
SeyidFərdi istifadəçi
NamiqFərdi istifadəçi
VahidFərdi istifadəçi
AwurFərdi istifadəçi
AMINFərdi istifadəçi
seymurFərdi istifadəçi
MubarizFərdi istifadəçi
ZəkaFərdi istifadəçi
TərlanFərdi istifadəçi
MehdiFərdi istifadəçi
ilkinFərdi istifadəçi
cevahirFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
Cuce aliramFərdi istifadəçi
EtibarFərdi istifadəçi
HabilFərdi istifadəçi
EbulfezFərdi istifadəçi
HebibFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
RoyalFərdi istifadəçi
faiqFərdi istifadəçi
TogrulFərdi istifadəçi
SalmanFərdi istifadəçi
NizamiFərdi istifadəçi
AgaFərdi istifadəçi
jaleFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
QurbanFərdi istifadəçi
RuslanFərdi istifadəçi
İlqarəFərdi istifadəçi
AbdullahFərdi istifadəçi
AyselFərdi istifadəçi
VahabFərdi istifadəçi
SeyidFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
AbdulAzizFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
RöyalFərdi istifadəçi
IsmayilFərdi istifadəçi
RamilFərdi istifadəçi
VusalFərdi istifadəçi
kenan teymurluFərdi istifadəçi
RamalFərdi istifadəçi
KenanFərdi istifadəçi
ÇingizFərdi istifadəçi
FIRUZFərdi istifadəçi
SFərdi istifadəçi
vuqarFərdi istifadəçi
qaraFərdi istifadəçi
ElmiraFərdi istifadəçi
İlhamFərdi istifadəçi
ElxanFərdi istifadəçi
şirketFərdi istifadəçi
ArifFərdi istifadəçi
KamilFərdi istifadəçi
SahinFərdi istifadəçi
МаркизатFərdi istifadəçi
AzerFərdi istifadəçi
NurlanFərdi istifadəçi
AkifFərdi istifadəçi
RuhullahFərdi istifadəçi
huseynFərdi istifadəçi
LiliFərdi istifadəçi
AqilFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
AgaFərdi istifadəçi
NureddinFərdi istifadəçi
PərvizFərdi istifadəçi
SamirFərdi istifadəçi
kamalFərdi istifadəçi
SamirFərdi istifadəçi
ArifFərdi istifadəçi
panahFərdi istifadəçi
FexriFərdi istifadəçi
elsenFərdi istifadəçi
MubarizFərdi istifadəçi
ŞahinFərdi istifadəçi
RamilFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
Kazımov TeymurFərdi istifadəçi
ElshadFərdi istifadəçi
FaiqFərdi istifadəçi
AllahsukurFərdi istifadəçi
KerimFərdi istifadəçi
MFərdi istifadəçi
ElxanFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
AyxanFərdi istifadəçi
Kerimov NamiqFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
ZooMagazinFərdi istifadəçi
TağıFərdi istifadəçi
BayramFərdi istifadəçi
BayramFərdi istifadəçi
ShahinFərdi istifadəçi
NadirFərdi istifadəçi
VuqarFərdi istifadəçi
XəyyamFərdi istifadəçi
Ceyhun QarayevFərdi istifadəçi
RamalFərdi istifadəçi
Ənvər MusayevFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
MalikFərdi istifadəçi
EhmedFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
RiyadFərdi istifadəçi
OgtayFərdi istifadəçi
ElseverFərdi istifadəçi
RaqifFərdi istifadəçi
ceyhunFərdi istifadəçi
FeridFərdi istifadəçi
RafiqFərdi istifadəçi
ZehraFərdi istifadəçi
eminFərdi istifadəçi
YusifFərdi istifadəçi
SEMEDFərdi istifadəçi
AKDENiZ KULUCKAFərdi istifadəçi
MametFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
BalaemiFərdi istifadəçi
QoyunFərdi istifadəçi
FarizFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
RaminFərdi istifadəçi
TalehFərdi istifadəçi
omarFərdi istifadəçi
QafarFərdi istifadəçi
omarFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
EtibarFərdi istifadəçi
FuadFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
ElcinFərdi istifadəçi
SahinFərdi istifadəçi
MAl yiyesiFərdi istifadəçi
ismayilFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
AgaFərdi istifadəçi
PervizFərdi istifadəçi
ÇingizFərdi istifadəçi
SamirFərdi istifadəçi
namiqFərdi istifadəçi
faiqFərdi istifadəçi
yavərFərdi istifadəçi
ferhadFərdi istifadəçi
RahibFərdi istifadəçi
elnurFərdi istifadəçi
Fərdi istifadəçi
KənanFərdi istifadəçi
NurlanFərdi istifadəçi
dsfsFərdi istifadəçi
əzizFərdi istifadəçi
HakanFərdi istifadəçi
faiqFərdi istifadəçi
IbrahimFərdi istifadəçi
Hәci ElçinFərdi istifadəçi
ElşənFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
AhmedFərdi istifadəçi
raviFərdi istifadəçi
ElnurFərdi istifadəçi
ŞirxanimFərdi istifadəçi
SabirFərdi istifadəçi
ElmarFərdi istifadəçi
FikretFərdi istifadəçi
kamilFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
ShahinFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
RəşidFərdi istifadəçi
SemedFərdi istifadəçi
FamilFərdi istifadəçi
SarıFərdi istifadəçi
TurxanFərdi istifadəçi
aqilFərdi istifadəçi
YahyaFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
nesimiFərdi istifadəçi
FətiFərdi istifadəçi
ZaurFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
TariyelFərdi istifadəçi
esedFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
anarFərdi istifadəçi
YareliFərdi istifadəçi
RahidFərdi istifadəçi
Namiq beyFərdi istifadəçi
TolikFərdi istifadəçi
LeylaFərdi istifadəçi
QehremanFərdi istifadəçi
SeyyadFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
SənanFərdi istifadəçi
NecefFərdi istifadəçi
AygünFərdi istifadəçi
RozaFərdi istifadəçi
bagiFərdi istifadəçi
TerlanFərdi istifadəçi
XelilFərdi istifadəçi
XeyalFərdi istifadəçi
MemmedxanFərdi istifadəçi
ZamirFərdi istifadəçi
UcarliFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
XəyalFərdi istifadəçi
ElcanFərdi istifadəçi
vuqarFərdi istifadəçi
RaminFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
TahirFərdi istifadəçi
XelilFərdi istifadəçi
CelalFərdi istifadəçi
HuseynFərdi istifadəçi
AZAQROTAXIL MMCFərdi istifadəçi
CəlalFərdi istifadəçi
TogrulFərdi istifadəçi
AZERFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
TamerlanFərdi istifadəçi
AmalFərdi istifadəçi
zaurFərdi istifadəçi
ElmanFərdi istifadəçi
Xanlar HesenovFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
elvinFərdi istifadəçi
ANARFərdi istifadəçi
PervizFərdi istifadəçi
cahidFərdi istifadəçi
SadiqFərdi istifadəçi
NiklbomGNFərdi istifadəçi
ramalFərdi istifadəçi
bexdiyarFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
zəkaFərdi istifadəçi
WilliamblomoCZFərdi istifadəçi
emunkensuffFTFərdi istifadəçi
Fərdi istifadəçi
MikhailFərdi istifadəçi
JasoncliefHOFərdi istifadəçi
WilliamGrentLPFərdi istifadəçi
BryanUnubsTQFərdi istifadəçi
ClintothemUWFərdi istifadəçi
TyronepemTXFərdi istifadəçi
XRumerTestFərdi istifadəçi
GlennTamFDFərdi istifadəçi
YilmazFərdi istifadəçi
ClintothemUWFərdi istifadəçi
SvetabezmosyKQFərdi istifadəçi
DanielKaxQXFərdi istifadəçi
elisFərdi istifadəçi
KennethherCVFərdi istifadəçi
aliFərdi istifadəçi
FazikFərdi istifadəçi
KennethMatIHFərdi istifadəçi
DaiterBolfKRFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
İlkinFərdi istifadəçi
bakixanFərdi istifadəçi
AntoniopigJPFərdi istifadəçi
3EddieKicCXFərdi istifadəçi
HaroldZewDLFərdi istifadəçi
charlesMrUZFərdi istifadəçi
DaiterBolfKRFərdi istifadəçi
turalFərdi istifadəçi
AliceVubFərdi istifadəçi
MansırFərdi istifadəçi
ElminFərdi istifadəçi
İxtiyarFərdi istifadəçi
RobertDigUUFərdi istifadəçi
FranksmimbAEFərdi istifadəçi
АгрипинаnemWFFərdi istifadəçi

Qeydiyyatlı istifadəçilər:: 3,604
Ən yeni istifadəçi:: ligerasimova1981