Lazer balaca banner
Hise verilmis quzu quyrugu balaca banner
balaca kopek mamasi
uniart

Salam dostlar!Türkiyədən kənd təsərrüfatı avadanlıqlarının sifarişi.Zəng edin və ya vatsapa yazın 0505043704

Ətlik maldarlığı inkişaf etdirmək ( Sadıqov Talıb Hüseyn oğlu)

Ətlik maldarlığı inkişaf etdirmək ( Sadıqov Talıb Hüseyn oğlu)
Ətlik maldarlığı inkişaf etdirmək ( Sadıqov Talıb Hüseyn oğlu)
Abşeron heyvandarlıq təcrübə stansiyasının
Baş zootexniki
Sadıqov Talıb Hüseyn oğlu
Dövlətimiz kənd təsərrüfatını daha da inkişaf etdirmək, işin səmərələliyini və məhsulun keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün qarşıya mühim vəzifələr qoymuşdur. Bu baxımdan heyvandarlar qarşısında da daha mühüm vəzifələr du
Onlar heyvandarlığın başqa sahələri kimi ətlik maldarlığın inkişafına xüsusi fikir verməlidirlər. Respublikamızda ətlik maldarlığın inkişaf etdirilməsində dağ və dağ ətəyi rayonlar xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Odur ki, respublikamızın dağ və dağ ətəyi rayonlarında ətlik maldarlığın inkişaf etdirilməsinə böyük əhəmiyyət verərək dağlıq ərazilərdə heyvandarlıq üzrə Kəndli-Fermer təsərrüfatlarını ixtisaslaşdırmaq daha məqsədə uyğundur. Bildiyimiz kimi bu məqsədlə sovet dövründə (1972-ci ildən) Hollavey cinsli törədici buğalar respublikamızın Gədəbəy, Daşkəsən, Kəlbəcər və xanlar rayonlarına gətirilmiş və yerli heyvanlarla (inəklərlə) cütləşdirilmişdir. Alınmış mələz balalar çox yaxşı inkişaf etmişdir. Beləki alınmış cavan mələz heyvanlar saxlanılma , bəslənmə və yemlənmə şəraitndən aslı olaraq 500-1000 qram gündəlik çəki artımı vermişdir. Hollaveyin mələz inəkləri orta hesabla laktasiya ərzində 1100-1200 kq süd vermiş və südünün orta yağlılığı 4,1-4,3% olmuşdur. Mələz cavanların 18-20 aylığında diri çəkiləri 350-400kq çatmış, hər bir kq çəki artımına saxlama, bəsləmə, yemlənmə şəraitindən və yaş quruplarından aslı olaraq 3,0-6,0 yem vahidi sərf olunmuşdur. Bu heyvanlardan alınan mələzlərin diri çəkisi 18 aylığında 350-400kq olmuşdur. hollayev cinsli mallar Böyük britaniyanın qədim ətlik qara-mal cinslərindən olmaqla Şotlandiya malıdır.bu malların vətəni qərbi Şotlandiyanın Hollavey əyalətidir.
Hollaveylər öz vətənində 600-800metr dəniz səviyəsindən yüksək dağlıq ərazilərdə yetişdirilir. Bunlar dağların ən sıldırım yerlərinin otlaqlarından istifadə etməklə, küləkli havaya, güclü yağışlara və soyuğa çox dözümlüdürlər.
Odur ki, respublikamızın dağlıq ərazilərində dövlət, kədli-fermer və s.heyvandarlığla məşqul olan təsərüfatlardan heyvandarlığın intensiv inkişaf etdirilməsi üçün mütləq təcrübəli zoobaytar mütəxəsislərin köməyindən istifadə olunmalıdır. Təəssüflər olsun ki, hazırda respublikamızda təcrübəli zoobaytar mütəxəsislərinin köməyindən lazımi dərəcədə istifadə olunmur.
Odur ki, təcrübəli zoobaytar mütəxəsislərinin köməyindən istifadə etməklə hər bölgənin özünün iqlim şəraitinə uyğun cinslərin yetişdirilməsi daha məqsədə uyğun hesab olunardı. Ölkəmizin yüksək dağlıq zonalarında ətlik -maldarlığın intensiv inkişaf etdirilməsi günün vacib məsələlərindəndir. Binin üçün yerli inəklərin hollavey cinsinin törəyici buğaları ilə çarpazlaşdırılmasından alınan mələzlər yerli iqlim şəraitinə tez uyğunlaşmaqla özünün yüksək ət və süd məhsuldarlığı ilə fərqlənirlər. Heç də Hollaveyin mələzləri məhsuldarlığına və yerli iqlim şəraitinə uyğunlaşmalarına görə öz əcdadlarından geri qalmırlar.
Eyni zamanda Hollavey cinsinə mənsub olan qara-mal və onların mələzləri dağların sıldırımlı qayalıqlarında, yamaclarında bitən otlardan səmərəli istifadə edirlər. Hollavey cinsli mallar və onların mələzləri yüksək ət çıxarına malik olmaqla ətinin keyfiyəti də yüksək olur.
Cavan Hollavey malların (mələzlərin) yetişdirilməsi adi qayda ilə, ətlik mala xas olan ənənəvi xüsusiyyət üzrə, yəni 8-9 ay müddətində buzovlar anasının altında əmirlər. Anadan ayrılanda Hollavey danaları (mələzləri) 180-200kq ,1yaşında 300-320kq, 15-16 aylığında isə 380-420kq diri çəkiyə çatırlar. Cavanların sutkada diri çəki artımı 1,0-1,4kq olmaqla hər bir kq diri çəki artımına 6-7kq yem vahidi sərf edirlər.
Təcrübələr göstərir ki, axtalanmamış erkək mələzlər hər gün 4-5 saat alp otlaqlarında (çəmənliklərində) otarılmaqla bərabər 2kq qarışıq yem və 3kq pambıq çiyidinin qabığı ilə yemləndirilərsə bu zaman sutka ərzində 1140qr diri çəki artımı əldə edilir və hər bir kq diri çəki artımına 6,73kq yem vahidi sərf edilir. Lakin axtalanmış erkək mələzlərdə isə əksinə eyni yemləmə şəraitində sutkada orta hesabla 804qr diri çəki artımı əldə edilmiş və hər 1 kq diri çəki artımına 12-13kq yem vahidi sərf edilmişdir. Bu bir daha sübut edir ki, axtalanmadan erkək mələzlərin yemləndirilib kökəldilməsi iqtisadi cəhətdən daha faydalıdır.
Buzovlar doğulduqda 16-25kq ağırlığında ourlar. Bunlar Qonur Qafqaz cinsli həm yaşıdlarından nisbətən yüksək enerji iə inkişaf edirlər. Mələzlərdə atasının irsi əlamətləri, xüsusən biynuzsuz olması, qara rəngli və tüklülüyü tam mənası ilə fenotiplik xüsusiyyət daşıyır. Mələz buzovlar doğulduqda 16-25 kq diri çəkidə olmasına baxmayarq, 12-14 aylığında intensiv yemləmə şəraitində 250-280kq diri çəkiyə çatırlar.
Mələz buzovlar payız-qış ayalarında tövlə şəraitində iki dəfə (səhər və axşam) anasının altında əmizdirilməyə buraxılır. Yaz-yay aylarında isə ən yaxşı alp otlaqlarında (çəmənliklərində) bütün günü anaları ilə birlikdə otlayırlar. Belə texnologiya ilə yetişdirilən mələz buzovlar yüksək diri çəkiyə çatırlar.
Hollavey mələzlərin ən qiymətli bioloji cəhəti onların yerli mallara nisbətən xəstəliklərə və hər cür iqlim şəraitinə qarşı davamlı olmasıdır. Bu mələzlərdə yüksək təbii rezistentlik , eyni zamanda birinci nəsil mələz orqanizmində hetrozistlik xüsusiyyətinin olması ilə əlaqədardır.
Buzovların ana altında bəslənməsində onların daim yüksək enerji ilə inkişafını təmin etmək məqsədilə inəklərə zootexniki qayda da müxtəlif çeşidli yemlər verilməlidir. Çünki ananın az südlülüyü balaların boy və inkişafına pis (mənfi) təsir göstərir.
Ətliklə məşğul olan kəndli-fermer təsərrüfatlarında yüksək iqdisadi səmərə əldə etmək üçün hər inəkdən il ərzində bir bala alıb salamat saxlamaq və yetişdirilən cavan malların diri çəkisini 16-18 aylığında 360-400kq diri çəkiyə çatdırmaq vacib şərtlərdən biridir.
Buğaların saxlanması və yemləndirilməsi
Hollavey cinsli törədici buğalar təsərüfatlardakı digər buğalardan bioloji və yaşamaq xassələrinə görə fərqləndikləri üçün infeksiyon xəstəliklərə qarşı tam sağlam olan təsərrüfatlarda inək və düyələrlə bir tövlədə saxlanılmalıdır. Hər ehtimala qarşı buğaların burunlarına dəmir həlqələr taxılmalı, saxlanılan yer işıqlı, quru, geniş və təmiz havalı olmalıdır. Buğaların təmizliyinə xüsusi fikir verilməlidir. Hər buğanın özünə məxsus qaşov və şotkasının olması, pripusiumunda və onun ətrafında sıx tük yığımına imkan verilməməlidir.
Müntəzəm olaraq törədici buğalar hər gün 3-4 saat açıq havada gəzintiyə buraxılmalıdır ki, onların cinsiyyət orqanı (tənasül fəaliyyəti) daha yaxşı inkişaf etsin. Hollavey cinsli mallar dağ şəraitində yaranıb yaşadıqları üçün qışın çox sərt, qarlı havasını, yağışlı günləri nəzərə almadan demək olar ki, ilin bütün fəsillərində çox vaxt açıq havada olmaları onlara çox yaxşı təsir göstərir.
Yaz və yay aylarında Hollavey buğaları üçün ən yaxşı otlaq sahəsi ayrılması, həmin sahəyə törədici buğalardan başqa heyvanların buraxılması qadağan edilməlidir. Çalışmaq lazımdır ki, içməli su buğalrın otlaq sahəsinə yaxın olsun. Buğalara otlaq dövründə qüvvəli yemlər vermək üçün xüsusi axurlar düzəldilməli, isti havalarda buğalara otlaqlarda kölgəliklər düzəldilməli və əlavə qüvvəli yemləri həmin kölgəliklərdə vermək lazımdır.
Hollavey buğaların saxlanmasına, bəslənməsinə və yemlənməsinə xüsusi fikir vermək lazımdır.
Törədici buğalar həmişə yüksək tənasül fəaliyyətində olmaqla əla keyfiyyətli toxum verməlidir. Buna görə də Hollavey buğaların yemləndirilməsində bioloji cəhətcə tam qiymətli zülallarla zəngin, kifayət qədər mineral və vitaminərlə təmin olunmuş yemlərdən istifadə olunmalıdır. Buğalar orta və ortadan yuxarı köklük kondissiyasında olmalıdır. Ona görə də buğaları il ərzində 3-4 dəfə qapan tərəzidə çəkib diri çəkisinin 600-700 kq-dan artıq olmamasını təmin etmək lazımdır.
Çox ağır olmayan buğalar dağlıq şəraitində yüngül hərəkət etməklə dağların bəzi sıldırımlı yamaclarında asanlıqla otlayırlar. Hollavey buğaların payız və qış yemlənməsində qaba yemlərdən birinci növbədə yem payında yüksək kefiyətli, tərkibində paxlalı fəsiləsindən olan keyfiyyətli dağ otunun olması vacibdir. Buğalara sutka ərzində 7-8kq keyfiyyətli quru ot, 10-15 kq sulu-şirəli və 2-3kq qüvvəli yem verilməlidir.

Son videolar

Xətdəkilər
Xətdəki qonaqlar: 75994
Xətdəki istifadəçilər: 459
Rasim SultanovFərdi istifadəçi
RəfiFərdi istifadəçi
YaşarFərdi istifadəçi
PowerFliveFərdi istifadəçi
CosqunFərdi istifadəçi
MaskaeyemuckTCFərdi istifadəçi
VahidFərdi istifadəçi
Hakkı FİDANFərdi istifadəçi
JasonVokXZFərdi istifadəçi
ElmirFərdi istifadəçi
PervizFərdi istifadəçi
FeridFərdi istifadəçi
PervizFərdi istifadəçi
ƏbülfəzFərdi istifadəçi
eldiyarFərdi istifadəçi
DoriFərdi istifadəçi
ElnurFərdi istifadəçi
RuziFərdi istifadəçi
Şəxsi elanFərdi istifadəçi
ElşadFərdi istifadəçi
EminFərdi istifadəçi
RobertVokXCFərdi istifadəçi
MehemmedFərdi istifadəçi
RaminFərdi istifadəçi
rovshanFərdi istifadəçi
İsmayılFərdi istifadəçi
qırqovul satılırFərdi istifadəçi
ŞirazFərdi istifadəçi
RahimFərdi istifadəçi
FloydMallyHBFərdi istifadəçi
agaFərdi istifadəçi
RaufFərdi istifadəçi
TalehFərdi istifadəçi
TamerlanFərdi istifadəçi
SahibFərdi istifadəçi
FerhadFərdi istifadəçi
UserFərdi istifadəçi
FrancescistQYFərdi istifadəçi
HeybətFərdi istifadəçi
ZaurFərdi istifadəçi
ElmarFərdi istifadəçi
AndrejKuzinJVFərdi istifadəçi
ЮляFərdi istifadəçi
vilayetFərdi istifadəçi
LstrdexinhetGUFərdi istifadəçi
AntoninaFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
pervizFərdi istifadəçi
ZaminFərdi istifadəçi
haumdrumnGPFərdi istifadəçi
LitvjakovMMFFərdi istifadəçi
KarenBoTELFərdi istifadəçi
Fərdi istifadəçi
NizamiFərdi istifadəçi
İntiqamFərdi istifadəçi
mnşnFərdi istifadəçi
CavadFərdi istifadəçi
RoombikBolfEHFərdi istifadəçi
24videoFərdi istifadəçi
BeluhinlsicBDFərdi istifadəçi
EtibarFərdi istifadəçi
IlqarFərdi istifadəçi
SaidFərdi istifadəçi
KennethMatIHFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
VusalFərdi istifadəçi
MeetFliveFərdi istifadəçi
JavierKexGCFərdi istifadəçi
CavidFərdi istifadəçi
RonniemaypeXIFərdi istifadəçi
JefferygafUNFərdi istifadəçi
MahirFərdi istifadəçi
ElseverFərdi istifadəçi
emkostiplastikovBroldNSFərdi istifadəçi
WetdamiICFərdi istifadəçi
KennethMatIHFərdi istifadəçi
DanielHefBHFərdi istifadəçi
PatrickNAKJOFərdi istifadəçi
RandyVUGJHFərdi istifadəçi
MajorTixXXFərdi istifadəçi
nermanFərdi istifadəçi
DaiterBolfKRFərdi istifadəçi
ediyekgsFWFərdi istifadəçi
QabilFərdi istifadəçi
$RÖVŞEN$Fərdi istifadəçi
əsmərFərdi istifadəçi
JasonsibGGFərdi istifadəçi
RobbiecekHCFərdi istifadəçi
CharlesuncenTTFərdi istifadəçi
ShataginMMFFərdi istifadəçi
StephenConDNFərdi istifadəçi
AydinFərdi istifadəçi
MahmudFərdi istifadəçi
RobertCewKGFərdi istifadəçi
LancelagHTFərdi istifadəçi
MirpPaTHFərdi istifadəçi
MatthewfuectVFFərdi istifadəçi
ScottMaxBCFərdi istifadəçi
GeorgezetGRFərdi istifadəçi
ThomasrotRHFərdi istifadəçi
IlkinFərdi istifadəçi
MartinSnokyZXFərdi istifadəçi
SmirnovanataFərdi istifadəçi
NamazFərdi istifadəçi
IlkinFərdi istifadəçi
OqtayFərdi istifadəçi
residFərdi istifadəçi
ŞahinFərdi istifadəçi
VahidFərdi istifadəçi
Eliyar m.Fərdi istifadəçi
FermerFərdi istifadəçi
Fərdi istifadəçi
VüqarFərdi istifadəçi
RuslanFərdi istifadəçi
EmirFərdi istifadəçi
VidadiFərdi istifadəçi
QeqaniFərdi istifadəçi
YusifFərdi istifadəçi
MehmanFərdi istifadəçi
EminFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
GunayFərdi istifadəçi
elnurFərdi istifadəçi
azadFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
ZahidFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
SadiqFərdi istifadəçi
CahangirFərdi istifadəçi
SabirFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
HABILFərdi istifadəçi
KamranFərdi istifadəçi
TalehFərdi istifadəçi
vasifFərdi istifadəçi
hikmətFərdi istifadəçi
ilqarFərdi istifadəçi
vurgunFərdi istifadəçi
vasifFərdi istifadəçi
ElviraFərdi istifadəçi
ElshanFərdi istifadəçi
abdullahFərdi istifadəçi
ArifFərdi istifadəçi
------Fərdi istifadəçi
ElmanFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
MusaFərdi istifadəçi
İlqarFərdi istifadəçi
RuslanFərdi istifadəçi
IsmiFərdi istifadəçi
XayyamFərdi istifadəçi
namazFərdi istifadəçi
RomanFərdi istifadəçi
SeideFərdi istifadəçi
CeyhunFərdi istifadəçi
RASIMFərdi istifadəçi
İNtiqamFərdi istifadəçi
NurlanFərdi istifadəçi
ilqarFərdi istifadəçi
KamilFərdi istifadəçi
SaiqFərdi istifadəçi
FeridFərdi istifadəçi
AlayFərdi istifadəçi
BahramFərdi istifadəçi
sarvanFərdi istifadəçi
SeyidFərdi istifadəçi
NamiqFərdi istifadəçi
VahidFərdi istifadəçi
AwurFərdi istifadəçi
AMINFərdi istifadəçi
seymurFərdi istifadəçi
MubarizFərdi istifadəçi
ZəkaFərdi istifadəçi
TərlanFərdi istifadəçi
MehdiFərdi istifadəçi
ilkinFərdi istifadəçi
cevahirFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
Cuce aliramFərdi istifadəçi
EtibarFərdi istifadəçi
HabilFərdi istifadəçi
EbulfezFərdi istifadəçi
HebibFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
RoyalFərdi istifadəçi
faiqFərdi istifadəçi
TogrulFərdi istifadəçi
SalmanFərdi istifadəçi
NizamiFərdi istifadəçi
AgaFərdi istifadəçi
jaleFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
QurbanFərdi istifadəçi
RuslanFərdi istifadəçi
İlqarəFərdi istifadəçi
AbdullahFərdi istifadəçi
AyselFərdi istifadəçi
VahabFərdi istifadəçi
SeyidFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
AbdulAzizFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
RöyalFərdi istifadəçi
IsmayilFərdi istifadəçi
RamilFərdi istifadəçi
VusalFərdi istifadəçi
kenan teymurluFərdi istifadəçi
RamalFərdi istifadəçi
KenanFərdi istifadəçi
ÇingizFərdi istifadəçi
FIRUZFərdi istifadəçi
SFərdi istifadəçi
vuqarFərdi istifadəçi
qaraFərdi istifadəçi
ElmiraFərdi istifadəçi
İlhamFərdi istifadəçi
ElxanFərdi istifadəçi
şirketFərdi istifadəçi
ArifFərdi istifadəçi
KamilFərdi istifadəçi
SahinFərdi istifadəçi
МаркизатFərdi istifadəçi
AzerFərdi istifadəçi
NurlanFərdi istifadəçi
AkifFərdi istifadəçi
RuhullahFərdi istifadəçi
huseynFərdi istifadəçi
LiliFərdi istifadəçi
AqilFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
AgaFərdi istifadəçi
NureddinFərdi istifadəçi
PərvizFərdi istifadəçi
SamirFərdi istifadəçi
kamalFərdi istifadəçi
SamirFərdi istifadəçi
ArifFərdi istifadəçi
panahFərdi istifadəçi
FexriFərdi istifadəçi
elsenFərdi istifadəçi
MubarizFərdi istifadəçi
ŞahinFərdi istifadəçi
RamilFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
Kazımov TeymurFərdi istifadəçi
ElshadFərdi istifadəçi
FaiqFərdi istifadəçi
AllahsukurFərdi istifadəçi
KerimFərdi istifadəçi
MFərdi istifadəçi
ElxanFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
AyxanFərdi istifadəçi
Kerimov NamiqFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
ZooMagazinFərdi istifadəçi
TağıFərdi istifadəçi
BayramFərdi istifadəçi
BayramFərdi istifadəçi
ShahinFərdi istifadəçi
NadirFərdi istifadəçi
VuqarFərdi istifadəçi
XəyyamFərdi istifadəçi
Ceyhun QarayevFərdi istifadəçi
RamalFərdi istifadəçi
Ənvər MusayevFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
MalikFərdi istifadəçi
EhmedFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
RiyadFərdi istifadəçi
OgtayFərdi istifadəçi
ElseverFərdi istifadəçi
RaqifFərdi istifadəçi
ceyhunFərdi istifadəçi
FeridFərdi istifadəçi
RafiqFərdi istifadəçi
ZehraFərdi istifadəçi
eminFərdi istifadəçi
YusifFərdi istifadəçi
SEMEDFərdi istifadəçi
AKDENiZ KULUCKAFərdi istifadəçi
MametFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
BalaemiFərdi istifadəçi
QoyunFərdi istifadəçi
FarizFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
RaminFərdi istifadəçi
TalehFərdi istifadəçi
omarFərdi istifadəçi
QafarFərdi istifadəçi
omarFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
EtibarFərdi istifadəçi
FuadFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
ElcinFərdi istifadəçi
SahinFərdi istifadəçi
MAl yiyesiFərdi istifadəçi
ismayilFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
AgaFərdi istifadəçi
PervizFərdi istifadəçi
ÇingizFərdi istifadəçi
SamirFərdi istifadəçi
namiqFərdi istifadəçi
faiqFərdi istifadəçi
yavərFərdi istifadəçi
ferhadFərdi istifadəçi
RahibFərdi istifadəçi
elnurFərdi istifadəçi
Fərdi istifadəçi
KənanFərdi istifadəçi
NurlanFərdi istifadəçi
dsfsFərdi istifadəçi
əzizFərdi istifadəçi
HakanFərdi istifadəçi
faiqFərdi istifadəçi
IbrahimFərdi istifadəçi
Hәci ElçinFərdi istifadəçi
ElşənFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
AhmedFərdi istifadəçi
raviFərdi istifadəçi
ElnurFərdi istifadəçi
ŞirxanimFərdi istifadəçi
SabirFərdi istifadəçi
ElmarFərdi istifadəçi
FikretFərdi istifadəçi
kamilFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
ShahinFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
RəşidFərdi istifadəçi
SemedFərdi istifadəçi
FamilFərdi istifadəçi
SarıFərdi istifadəçi
TurxanFərdi istifadəçi
aqilFərdi istifadəçi
YahyaFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
nesimiFərdi istifadəçi
FətiFərdi istifadəçi
ZaurFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
TariyelFərdi istifadəçi
esedFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
anarFərdi istifadəçi
YareliFərdi istifadəçi
RahidFərdi istifadəçi
Namiq beyFərdi istifadəçi
TolikFərdi istifadəçi
LeylaFərdi istifadəçi
QehremanFərdi istifadəçi
SeyyadFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
SənanFərdi istifadəçi
NecefFərdi istifadəçi
AygünFərdi istifadəçi
RozaFərdi istifadəçi
bagiFərdi istifadəçi
TerlanFərdi istifadəçi
XelilFərdi istifadəçi
XeyalFərdi istifadəçi
MemmedxanFərdi istifadəçi
ZamirFərdi istifadəçi
UcarliFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
XəyalFərdi istifadəçi
ElcanFərdi istifadəçi
vuqarFərdi istifadəçi
RaminFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
TahirFərdi istifadəçi
XelilFərdi istifadəçi
CelalFərdi istifadəçi
HuseynFərdi istifadəçi
AZAQROTAXIL MMCFərdi istifadəçi
CəlalFərdi istifadəçi
TogrulFərdi istifadəçi
AZERFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
TamerlanFərdi istifadəçi
AmalFərdi istifadəçi
zaurFərdi istifadəçi
ElmanFərdi istifadəçi
Xanlar HesenovFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
elvinFərdi istifadəçi
ANARFərdi istifadəçi
PervizFərdi istifadəçi
cahidFərdi istifadəçi
SadiqFərdi istifadəçi
NiklbomGNFərdi istifadəçi
ramalFərdi istifadəçi
bexdiyarFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
zəkaFərdi istifadəçi
WilliamblomoCZFərdi istifadəçi
emunkensuffFTFərdi istifadəçi
Fərdi istifadəçi
MikhailFərdi istifadəçi
JasoncliefHOFərdi istifadəçi
WilliamGrentLPFərdi istifadəçi
BryanUnubsTQFərdi istifadəçi
ClintothemUWFərdi istifadəçi
TyronepemTXFərdi istifadəçi
XRumerTestFərdi istifadəçi
GlennTamFDFərdi istifadəçi
YilmazFərdi istifadəçi
ClintothemUWFərdi istifadəçi
SvetabezmosyKQFərdi istifadəçi
DanielKaxQXFərdi istifadəçi
elisFərdi istifadəçi
KennethherCVFərdi istifadəçi
aliFərdi istifadəçi
FazikFərdi istifadəçi
KennethMatIHFərdi istifadəçi
DaiterBolfKRFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
İlkinFərdi istifadəçi
bakixanFərdi istifadəçi
AntoniopigJPFərdi istifadəçi
3EddieKicCXFərdi istifadəçi
HaroldZewDLFərdi istifadəçi
charlesMrUZFərdi istifadəçi
DaiterBolfKRFərdi istifadəçi
turalFərdi istifadəçi
AliceVubFərdi istifadəçi

Qeydiyyatlı istifadəçilər:: 3,594
Ən yeni istifadəçi:: prodvijeniesaitov