Hise verilmis quzu quyrugu balaca banner
Avropada sifaris texnika balaca banner
cars az
Hise verilmis quzu quyrugu balaca banner

Salam dostlar!Onlayn ödənişlə bağlı çətinliklərinizi bizə bildirin.Zəng edin və ya yazın 0505043704

Heyvandarlığın inkişaf yolları

Heyvandarlığın inkişaf yolları
Mütəxəssis məsləhətləri
Abşeron heyvandarlıq Təcrübə Stansiyasının
Baş zootexniki
Talıb Hüseyn oğlu Sadıqov.
Allah yaratdığı təbiətdən insanlar üçün heç nəyi əsirgəməyib . Münbit torpaq, sağlam iqlim, zəngin bitki örtüyü, növbənöv heyvanat aləmi... Çox yerdə buna həsəd aparırlar. Belə ki, Azərbaycanda müxtəlif inək cinsləri , camış, Zebu malı, dəvə, at, qoyun və keçi cinsləri vardır.
Lakin Azərbaycanda bu qədər heyvan cinslərinin olmasına baxmayaraq yerlərdə heyvanların saxlanılması, bəslənilməsi, yetişdirilməsi , mayalandırılması zoobaydar qaydalarına əməl olunmadan kortəbii surətdə aparılır ki, bu da öz növbəsində heyvanların cins tərkibininin itirilməsinə, ət, süd, yun və digər heyvandarlıq məhsullarının azaldılmasına gətirib çıxarır.
Ona görədə ölkəmizdə heyvandarlığı inkişaf etdirmək üçün mütləq Dövlət, kəndli- fermer və digər heyvandarlıqla məşqul olan təəsərrüfatların inkişaf etdirilməsini Dövlət səviyyəsində təşkil etmək lazımdır. Çünki insanların maddi rifah halının yaxşılaşdırılmasında heyvandarlıq məhsullarının əvəz edilməz qida kimi böyük əhəmiyyəti vardır. Odur ki, əhalinin heyvandarlıq məhsullarına olan və günü-gündən artan təlabatının ödənilməsində kəndli-fermer təsərrüfatlarının rolu çox böyükdür. Dövlər və kəndli-fermer təsərrüfatlarında heyvandarlığı inkişaf etdirmək üçün vacib olan şərtlər aşağıdakılardır:
1. Möhkəm yem bazası yartmaq
2. Heyvanların cins tərkibini yaxşılaşdırmaq, seçmə və seleksiya yolu ilə (yerli, mələz) yüksək məhsuldar inək və düyələri seçib saxlamaq
3. Yüksək məhsuldar cins törədicilərdən səmərəli istifadə etmək.
4. Bölgələrdə damazlıq və sünii mayalanma işlərini qaydaya salmaq.
5. Hər bir bölgənin iqlim şəraitinə uyğun cinslərdən istifadə etmək .
6. Heyvandarlıqda zootexniki uçot-hesabat işlərini təşkil etmək.
7. Mal-qaranı tələb olunan qədər ferma binalrı ilə təmin etmək.
8. Mal-qaranın yemlənməsini, bəslənməsini və saxlanmasını zootexniki qayda da təşkil etmək.
9. Az məhsuldar, a-normal eksteryer qurluşlu, qoca və çıxdaş heyvanların kökəldilərək ət üçün kəsilməsini təşkil etmək.
10.Cavan heyvanların intensiv yetişdirilməsi və düyələrin 18-20 aylığında cütləşmə çəkisinə çatdırılmasını, erkək malın həmin yaşda yüksək çəkidə ət istehsalı üçün kəsilməsini və bu yolla naxırda inək və camışların xüsusi çəkisinin artırılmasını təşkil etmək. Düyələrin 18-20 aylığında mayalanmasını təşkil etməklə 2-yaşından yuxarı düyələr arasında qısırlığı ləğv etmək.
11.Cavan heyvanların intensiv yetişidirilməsini(yemlənməsini, bəslənməsini və saxlanmasını)
təşkil etmək. Maksimum orta sutkalıq çəki artımı əldə etmək və bu yolla da kökəldilməyə qoyulmuş mal-qaranın kökəltmə müddətini qısaltmaqla ətlik üçün ağır çəkidə heyvanların satılmasını təşkil etmək.
12. Boğaz inək, camış və düyələrin zootexniki qayda da saxlanmasını, bəsləməsini və xüsusi yem rasionu əsasında ayrı-ayrı (qrup şəklində) yemlənməsini təşkil etmək
13. Doğulan buzov və balaqların zootexniki qayda da ağız südü ilə tam mayalandırılmasını, zootexniki rasion əsasında düzgün yemləndirilməsini və xüsusi tikilmiş normal temperaturası olan işıqlı, rütubəti olmayan buzovluqlarda saxlanmasını təşkil etmək
14. Doğumu gözlənilən boğaz inək, camış və düyələrin doğum şöbələrində nəzarət altında yemlənərək saxlanmasını təşkil etmək.
15. Ərazisində gölməçəlilik, qamışlıq, meşəlik və.s olan xüsusən Kür-Araz ovalığında camışçılığı inkişaf etdirmək.
16. Heyvandarlıqla məşqul olan dövlət, kəndli-fermer və.s. təsərrüfatlarında zootexniki uçot-hesabat işlərinin aparılmsını təşkil etmək.
17. Heyvandarlıqla məşqul olan iri dövlət, kəndli-fermer təsərrüfatlarında sağmal inək və camışların yemlənməsini, bəslənməsinivə sağalmasını zootexniki qayda da təşkil etmək. Sağlam südün dəqiq uçota alınmaını, onun laboratoriyada yağ faizinin yoxlanmasını və uçotunun hər gün aparılmasını yerlərdə qaydaya salmaq. Südün yağlılığ faizini təyin etmək üçün süd labarotoriyalarının olmasını təşkil etmək.
18. İri Dövlət və kəndli-fermer süd əmtəə fermalarında süd blokundan və süd soyuducularından istifadə etmək.
19. İri cins süd əmtəə Dövlət, kəndli-fermer təsərrüfatlarında sünii mayalanma işini və sünii yolla mayalandırılmış inəklərin gündəlik uçotunun düzgün aparılmasını təşkil etmək
20. Bağlı-tövlə şəraitində saxlanılan bütün cins və yaş quruplarından olan mal-qaranın hər gün ən azı 3-4 saat gəzintiyə buraxılmasını və bu zaman hövrə gələn inək, camış və düyələrin seçilərək mayalandırılmasını təşkil etmək. Mayalanma zamanı yüksək keyfiyyətli cins törədicilərdən və ya onların toxumundan istifadə etmək. (Əgər mal-qara müntəzəm olaraq gəzintiyə buraxılmazsa bu zaman heyvan tədricən öz məhsuldarlığını itirir və zəifləyir. Bunun nəticəsində də doğum çətin olur, doğum zamanı balalıq çölə çıxır)
21. Ana inək və camışların boğazlığını mayalanmanın 60-62-ci günündə rektal müayinə vasitəsi ilə yoxlamaq. Əgər inək və camışlarda serviz dövrü uzanarsa bu zaman həmin heyvanlara baytar müayinəsindən keçməli, müalicə olunmalı və səbəbi aydınlaşdırılmalıdır.
22. İnək və camışların doğduqdan maksimum 48 gün sonra mayalandırılmasını təşkil etmək və bu yolla da inək və camışlar arasında qısırlığı həll etmək .
23. İnək, camış və düyələrin istər süni, istərsə də təbii yolla mayalandırılmasının və eləcə də rektal müayinə edilməsinin uçotunu dəqiq aparmaq lazımdır.
24. Mal-qara arasında hər il epizotik plan əsasında bütün baytar proflaktiki tədbirləri həyata keçirmək və bu yolla heyvanlar arasında yolxucu xəstəliklərin qarşısını almaq.
25. Mal- qara arasında brüsselyoz, vərəm və s. yolxucu xəstəliklərə tutulmuş heyvanları təsərrüfatdan çıxarmaq lazımdır.
26. Terapevtiki xəstə heyvanları ayrıca izalyatorda saxlayaraq müalicəsinin tam kurs şəklində xəstə heyvan sağalanadək həyata keçirmək lazımdır.
27. Fermalarda buzovlar arasında dəmrov xəstəliyini müalicə yolu ilə ləğv etmək. Bunun üçün körpə buzov saxlanan damlar işıqlı və quru olmalıdır. Buzovlar tam vitaminli yemlərlə yemləndirlməlidir. Bütün ferma binaları və eləcə də buzovluqlar vaxtaşırı dezinfeksiya olunmalıdr. Dəmrovla xəstələnmiş buzovlar- sağlam buzovlardan ayrılaraq ayrıca izalyotorda saxlanılmalıdır.
28. Təsərrüfatda mal-qaranı təlabatına görə yonca, qarğıdalı soya, yem noxudu, günəbaxan, raps, xəsil, yem cuğunduru, yem qabağı və s. Yem bitkiləri əkilməlidir. Yoncalıqlar isə hər il fevral ayında təmir olunmalı, sahələrə kübrə və peyin verilməlidir. Əkilmiş yem bitkilərinə lazımı aqro texniki xidmət göstərilməlidir.
29. Silos üçün əkilmiş qarğıdalı sahələrində bitkiyə lazımı arqotexniki qulluq etməklə hər hektarda məhsuldarlığı maksimum həddə çatdırmaq lazımdır.
30. Senaj və silosun keyfiyətli basdırılmasına nəzarəti gücləndirmək, qarğıdalı silos üçün sütül-mum yetişgənliyi dövründə biçilərək basdırılmalıdır.
31.Yoncalıqların vaxtında biçilməsini, otun keyfiyyətli yığılmasını, sahələrin vaxtında aqrotexniki qayda da yonca sahələrinin il ərzində minimum 4-5 dəfə biçilməsini təşkil etmək lazımdır.
32. Təsərrüfatlarda mal-qaranın tələbatına görə müxtəlif yemlər tədarük edilməlidir.
33. yemlərin qidalılıq dəyərini yüksəltmək üçün kimyəvi peraparatlardan da istifadə etmək lazımdır.
34. Tədarük olunmuş yemlərin keyfiyyətinin vaxtaşırı labarotoriya da yoxlanılmasını təşkil etmək . Ot və küləş taylarının lazımı qayda da saxlanılmasına xüsusi diqqət yetirmək lazımdır
35. Yem tədarükü zamanı itgiyə yol verməmək və iş vaxtından səmərəli istifadə etmək lazımdır. Tədarük edilmiş yemlər gündəlik uçota alınmalıdır.
36. Yemləri mal-qaraya yedizdirərkən itkiyə yol verməmək və yemlərdən səmərəli istifadə etmək lazımdır.
37. Mövcud yem sexlərinin və yem mətbəxlərinin gücündən maksimum dərəcədə istifadə etmək lazımdır.
38. Mal-qaraya qaba yemlərin (xüsusilə küləşin) doğranaraq verilməsini təşkil etmək və küləşin sexlərdə pörtlədilməsini, əhənglə işlənməsini və müxtəlif yem qarışıqlarının hazırlanmasına diqqət yetirmək lazımdır.
39. Yemlərin mal-qaraya cins və yaş qrupları üzrə rasion əsasında yedizdirilməsini təşkil etmək lazımdır. Az yem məsarif etməklə maksimum məhsul alınmasına nail olmaq lazımdır.
40. Bütün fermaların yaxınlaığında xəsilliklərin əkilməsini mütləq təşkil etmək ( körpə və xəstə, zəif heyvanların otarılmasını nəzərə alaraq) lazımdır.
41. Qoyunçuluğu inkişaf etdirmək məqsədi ilə yüksək keyfiyyətli və çox məhsuldar törədici qoçlardan istifadə etməklə qoyunların mayalandırılmsını qısa müddətdə başa çatdırmaq lazımdır. Bu yolla da döl kampasniyasının qısa müddətdə başa çatmasını təşkil etmək lazımdır.
42. Çıxdaş, anormal eksteryer qurluşlu, qoca və.s. az məhsuldar qoyunları sürüdən seçib kökəldilməyə qoyub, kökəldikdən sonra ətlik kimi satılmasını təşkil etmək. Bu yolla da qoyunçuluğun inkişafına diqqəti artırmaq və damazlıq-seleksiya işindən qoyunçuluqda da istifadə etmək lazımdır
43. Qoyunçuluq fermalarında təcrübəli çobanlardan istifadə etmək lazımdır.
44. Sürülərdə bölgələrə uyğun möhkəm konistitutsiya tipli törədici qoçlardan istifadə olunması məsləhət görülür və bu yolla da sürülərin sağlamlığını təmin etmək mümkündür.
45. Köçəri qoyunçuluqda sürülərin yaylağa və istərsədə qışlağa köçürülməsi zamanı çoban ailələrinə və çobanlara lazımı köməkliklər göstırilməlidir ki, köçürülmə zamanı sürülərin dincələ-dincələ (otlaya-otlaya) yaylağa və eləcədə qışlağa köçürülməsini lazımı səviyyədə təşkil etmək lazımdır.
46. Dövlət və kəndli-fermer təsərüffatlarında qoyunçuluğun inkişafına, cins tərkibinin yaxşılaşdırılmasına, qoyunların zootexniki qayda da düzgün yemləndirilməsinə, bəslənməsinə və saxlanmasına xüsusi diqqət verilməlidir.
47. Qışlaqların yaxşılaşdırılmasını, mədəni otların, xəsilliklərin əkilməsini, örüşlərin kol-kos və. s. yun zibilləyicilərindən təmizlənməsini təşkil etmək lazımdır.
48. Hər il qırxım kampaniyası qabağı Dövlət və kəndli-fermer təsərrüfatlarının qoyunçuluqla məşqul olan işçilərlə (mütəxəsislərlə)yunçuluğa dair qısa müddətli seminar-müşavirələr keçirərək onları yunçuluğa dair təlimatlandırmaq lazımdır.
49. Qırxımqabağı qoyunların sanitar baxışından keçirilməsini və onların şaqqıldaqdan təmizlənməsini təşkil etmək lazımdır.
50. Sürülərdə olan zərif və yarım zərif yunlu qoyunların ildə bir dəfə (yalnız yazda) qırxılmasını təşkil etmək vacibdir.

Son videolar

Xətdəkilər
Xətdəki qonaqlar: 57444
Xətdəki istifadəçilər: 259
Rasim SultanovFərdi istifadəçi
RafaelFərdi istifadəçi
NAHIDFərdi istifadəçi
EtibarFərdi istifadəçi
FaiqFərdi istifadəçi
RəfiFərdi istifadəçi
ZiyaFərdi istifadəçi
İlkin DoktorFərdi istifadəçi
Azad test mobFərdi istifadəçi
YaşarFərdi istifadəçi
ZaurFərdi istifadəçi
CosqunFərdi istifadəçi
ZaminFərdi istifadəçi
CavadFərdi istifadəçi
MahirFərdi istifadəçi
SEFERFərdi istifadəçi
EminFərdi istifadəçi
PervizFərdi istifadəçi
UsubFərdi istifadəçi
MüşfiqFərdi istifadəçi
KenanFərdi istifadəçi
ElnurFərdi istifadəçi
RehimFərdi istifadəçi
KhadiJaFərdi istifadəçi
UstaFərdi istifadəçi
ElşadFərdi istifadəçi
RufatFərdi istifadəçi
AzerFərdi istifadəçi
CəfərFərdi istifadəçi
EldarFərdi istifadəçi
Cihangir ÖzünFərdi istifadəçi
HəbibFərdi istifadəçi
saticiFərdi istifadəçi
İsmayılFərdi istifadəçi
qırqovul satılırFərdi istifadəçi
NadirFərdi istifadəçi
ŞirazFərdi istifadəçi
TalehFərdi istifadəçi
RaqifFərdi istifadəçi
SahibFərdi istifadəçi
FerhadFərdi istifadəçi
ElsenFərdi istifadəçi
YaqutFərdi istifadəçi
AfqanFərdi istifadəçi
Sahin.Fərdi istifadəçi
RafiqFərdi istifadəçi
IlqarFərdi istifadəçi
VusalFərdi istifadəçi
MahirFərdi istifadəçi
sebuhiFərdi istifadəçi
SaticiFərdi istifadəçi
MahmudFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
SeferFərdi istifadəçi
CeyhunFərdi istifadəçi
NamazFərdi istifadəçi
IlkinFərdi istifadəçi
OqtayFərdi istifadəçi
ŞahinFərdi istifadəçi
VahidFərdi istifadəçi
Eliyar m.Fərdi istifadəçi
FermerFərdi istifadəçi
Fərdi istifadəçi
VüqarFərdi istifadəçi
RuslanFərdi istifadəçi
EmirFərdi istifadəçi
VidadiFərdi istifadəçi
QeqaniFərdi istifadəçi
YusifFərdi istifadəçi
MehmanFərdi istifadəçi
EminFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
GunayFərdi istifadəçi
elnurFərdi istifadəçi
azadFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
ZahidFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
SadiqFərdi istifadəçi
CahangirFərdi istifadəçi
SabirFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
HABILFərdi istifadəçi
KamranFərdi istifadəçi
TalehFərdi istifadəçi
vasifFərdi istifadəçi
hikmətFərdi istifadəçi
ilqarFərdi istifadəçi
rovshanFərdi istifadəçi
vurgunFərdi istifadəçi
vasifFərdi istifadəçi
ElviraFərdi istifadəçi
ElshanFərdi istifadəçi
abdullahFərdi istifadəçi
ArifFərdi istifadəçi
------Fərdi istifadəçi
ElmanFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
MusaFərdi istifadəçi
İlqarFərdi istifadəçi
RuslanFərdi istifadəçi
IsmiFərdi istifadəçi
XayyamFərdi istifadəçi
namazFərdi istifadəçi
RomanFərdi istifadəçi
SeideFərdi istifadəçi
CeyhunFərdi istifadəçi
RASIMFərdi istifadəçi
İNtiqamFərdi istifadəçi
NurlanFərdi istifadəçi
ilqarFərdi istifadəçi
KamilFərdi istifadəçi
SaiqFərdi istifadəçi
FeridFərdi istifadəçi
AlayFərdi istifadəçi
BahramFərdi istifadəçi
sarvanFərdi istifadəçi
SeyidFərdi istifadəçi
NamiqFərdi istifadəçi
VahidFərdi istifadəçi
AwurFərdi istifadəçi
AMINFərdi istifadəçi
seymurFərdi istifadəçi
MubarizFərdi istifadəçi
ZəkaFərdi istifadəçi
TərlanFərdi istifadəçi
MehdiFərdi istifadəçi
ilkinFərdi istifadəçi
cevahirFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
Cuce aliramFərdi istifadəçi
EtibarFərdi istifadəçi
HabilFərdi istifadəçi
EbulfezFərdi istifadəçi
HebibFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
RoyalFərdi istifadəçi
faiqFərdi istifadəçi
TogrulFərdi istifadəçi
SalmanFərdi istifadəçi
NizamiFərdi istifadəçi
AgaFərdi istifadəçi
jaleFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
QurbanFərdi istifadəçi
RuslanFərdi istifadəçi
İlqarəFərdi istifadəçi
AbdullahFərdi istifadəçi
AyselFərdi istifadəçi
VahabFərdi istifadəçi
SeyidFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
AbdulAzizFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
RöyalFərdi istifadəçi
IsmayilFərdi istifadəçi
RamilFərdi istifadəçi
VusalFərdi istifadəçi
kenan teymurluFərdi istifadəçi
RamalFərdi istifadəçi
KenanFərdi istifadəçi
ÇingizFərdi istifadəçi
FIRUZFərdi istifadəçi
SFərdi istifadəçi
vuqarFərdi istifadəçi
qaraFərdi istifadəçi
ElmiraFərdi istifadəçi
İlhamFərdi istifadəçi
ElxanFərdi istifadəçi
şirketFərdi istifadəçi
ArifFərdi istifadəçi
KamilFərdi istifadəçi
SahinFərdi istifadəçi
МаркизатFərdi istifadəçi
AzerFərdi istifadəçi
NurlanFərdi istifadəçi
AkifFərdi istifadəçi
RuhullahFərdi istifadəçi
huseynFərdi istifadəçi
LiliFərdi istifadəçi
AqilFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
AgaFərdi istifadəçi
NureddinFərdi istifadəçi
PərvizFərdi istifadəçi
SamirFərdi istifadəçi
kamalFərdi istifadəçi
SamirFərdi istifadəçi
ArifFərdi istifadəçi
panahFərdi istifadəçi
FexriFərdi istifadəçi
elsenFərdi istifadəçi
MubarizFərdi istifadəçi
ŞahinFərdi istifadəçi
RamilFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
Kazımov TeymurFərdi istifadəçi
ElshadFərdi istifadəçi
FaiqFərdi istifadəçi
AllahsukurFərdi istifadəçi
KerimFərdi istifadəçi
MFərdi istifadəçi
ElxanFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
AyxanFərdi istifadəçi
Kerimov NamiqFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
ZooMagazin.azFərdi istifadəçi
TağıFərdi istifadəçi
BayramFərdi istifadəçi
BayramFərdi istifadəçi
ShahinFərdi istifadəçi
NadirFərdi istifadəçi
VuqarFərdi istifadəçi
XəyyamFərdi istifadəçi
Ceyhun QarayevFərdi istifadəçi
RamalFərdi istifadəçi
Ənvər MusayevFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
MalikFərdi istifadəçi
EhmedFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
RiyadFərdi istifadəçi
OgtayFərdi istifadəçi
ElseverFərdi istifadəçi
RaqifFərdi istifadəçi
ceyhunFərdi istifadəçi
FeridFərdi istifadəçi
RafiqFərdi istifadəçi
ZehraFərdi istifadəçi
eminFərdi istifadəçi
YusifFərdi istifadəçi
SEMEDFərdi istifadəçi
AKDENİZKULUCKAFərdi istifadəçi
MametFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
BalaemiFərdi istifadəçi
QoyunFərdi istifadəçi
FarizFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
RaminFərdi istifadəçi
TalehFərdi istifadəçi
omarFərdi istifadəçi
QafarFərdi istifadəçi
omarFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
ElmarFərdi istifadəçi
FuadFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
ElcinFərdi istifadəçi
SahinFərdi istifadəçi
MAl yiyesiFərdi istifadəçi
ismayilFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
AgaFərdi istifadəçi
PervizFərdi istifadəçi

Qeydiyyatlı istifadəçilər:: 3,346
Ən yeni istifadəçi:: pepitto8891