RESPUBLİKA BAYTARLIQ LABORATORİYASI

RESPUBLİKA BAYTARLIQ LABORATORİYASI
RESPUBLİKA BAYTARLIQ LABORATORİYASI
ÜMUMİ MƏLUMAT:
Respublika Baytarlıq Laboratoriyasında 86 ştat vahidi var.
Laboratoriyada aşağıdakı şöbələr fəaliyyət göstərir:
Aparat;
Serologiya şöbəsi;
Bakteriologiya və ekspress-diaqnostika şöbəsi;
Kimya-toksikologiya şöbəsi;
Virusologiya şöbəsi;
Parazitologiya şöbəsi;
Patomorfologiya (qəbul ) şöbəsi;
Askoli şöbəsi;
Radiologiya şöbəsi;
İstehsalat şöbəsi;
Vivari şöbəsi;
Mühəndis şöbəsi və s. işçilər.
SEROLOGİYA ŞÖBƏSİ :
Bu şöbədə kənd təsərrüfatı heyvanlarının bruselyozu və qoçların infeksion epididimit xəstəlikləri müayinə olunur. Seroloji müayinələr zamanı Roz-Benqal sınağı, aqlütinasiya reaksiyası, komplementin birləşməsi reaksiyası, komplementin uzun müddətli birləşməsi reaksiyasından istifadə olunur.
BAKTERİOLOGİYA VƏ EKSPRESS-DİAQNOSTİKA ŞÖBƏSİ:
Laboratoriyanın bu şöbəsində patoloji materialların bakterio
loji müayinəsi, idxal və ixrac olunan ərzaq məhsullarının bakterioloji müayinəsi, ərzaq məhsullarında hormon qalığının yoxlanması həyata keçirilir. Patoloji materialın bakterioloji müayinəsi zamanı mikroskopiya, təmiz kulturanın alınması və bioloji sınaq aparılır.
Ərzaq məhsullarının bakterioloji müayinəsi zamanı mikroskopiya və kulturanın alınması həyata keçirilir. Boyama üsullarından Qram, Romanovski–Gimza, Rebiger, Kozlovski, Tsil-Nilsen və s. üsullardan istifadə olunur. Əkmələr Endo, vismut sulfit aqar, Ploskirev, ƏPA, ƏPB, peptonlu su, Selenitli bulyon, Kitt-Tarossi, Çapek və s. mühitlərdə aparılır. Əsasən Pasterellyoz, Salmonelyoz, Kolibakterioz, Qarayara, Listerioz, Psevdomonoz, Bradzot, Enterotoksemiya və s. müayinə olunur.
KİMYA-TOKSİKOLOGİYA ŞÖBƏSİ:
Bu şöbədə aparılan toksikoloji müayinələr aşağıdakıla
rdır: patoloji materialda ekspress metodlarla mərgümüş, sink-fosfid, nitrat, nitritlər, alkoloidlər, NaCl, qan serumunda zülal, ehtiyat qələvi, kalsium, fosfor, xammalda və qarışıq yemlərdə nəmlik, sellüloza, xam zülal, kalsium, fosfor, azotsuz ekstraktiv maddələr, NaCl, və s., biokimyəvi müayinələrdən pH, peroksidaza, В vitamini, karotinoidlər, toksiki elementlər, süd və süd məhsullarında, balıq və balıq məhsullarında, konservlərdə, bitki mənşəli meyvə tərəvəzlərdə nitratların müayinəsi, yağlarda yağlılıq, nəmlilik, quru maddələr, turşuluq ədədi, uçucu yağ turşuları və s. müayinələr aparılır.
VİRUSOLOGİYA ŞÖBƏSİ:
Bu şöbəyə daxil olmuş qan və digər patoloji materiallar virus etiologiyalı xəstəliklərə görə müayinə olunur. Əsasən quş qripi, Nyukasl xəstəliyi, quşlarda infeksion bronxit, infeksion bursal xəstəlik, donuzların Afrika və klassik taunu, at qripi, xlamidioz, dabaq, atlarda infeksion anemiya, quduzluq, və s. xəstəliklər müayinə olunur. Hemaqlütinasiya reaksiyası, hemaqlütinasiyanın ləngiməsi reaksiyası, komplementin birləşməsi reaksiyası, diffuz-presipitasiya reaksiyası, polimeraz zəncirvari reaksiya, toyuq embrionuna yoluxdurma, lüminissent mikroskopiya, immuno-ferment analiz və digər müayinə üsullarından istifadə olunur.
PARAZİTOLOGİYA ŞÖBƏSİ:
Parazitologiya şöbəsində müxtəlif təsərrüfatlardan gətirilmiş helmintozlar və qan parazitar xəstəliklər müayinə olunur. Ardıcıl yuma, Fülleborn, Vişnyauskas, Berman-Orlov, mikroskopiyadan (qan yaxması, basma yaxma) istifadə olunur.
PATOMORFOLOGİYA (QƏBUL) ŞÖBƏSİ:
Patomorfologiya (qəbul) şöbəsində bütün nümunələrin (patmaterial, qan, yem və s.) qəbulu, vizual nəzərdən keçirilməsi, cəmdəklər daxil olarsa onların patanatomik yarılma prosesi, ilkin diaqnozu, şöbələrə paylanması, müayinələr başa çatdıqdan sonra isə cavabların toplanması və ümumiləşdirilməsi həyata keçirilir.
ASKOLİ ŞÖBƏSİN:
Askoli şöbəsində Respublikadan ixrac olunan gön-dəri nümunələrinin presipitasiya reaksiyası ilə qarayara xəstəliyinə müayinəsi aparılır.
RADİOLOGİYA ŞÖBƏSİ:
Radiologiya şöbəsində spektrometriya üsulu ilə radionuklidlərin qalıq miqdarının təyini həyata keçirilir.
İSTEHSALAT ŞÖBƏSİ:
İstehsalat şöbəsində 5%-li yod məhlulu, 0,5%-li novokain, 0,9%-li NaCl, hemolitik serum, distillə olunmuş su və s. hazırlanır.
VİVARİ ŞÖBƏSİ:
Vivari şöbəsində bioloji sınağın aparılması üçün təcrübə heyvanları (ağ siçan, ağ siçovul, dovşan, hind donuzu, qoyun, toyuq və s.) yetişdirilərək saxlanılır.
MÜHƏNDİS ŞÖBƏSİ
Mühəndis şöbəsində nasaz aparatların təmiri, çilingər işləri və s. aparılır.