Sağlam ev heyvanlarında və quşlarında bədənin daxili temperaturu.

Sağlam ev heyvanlarında və quşlarında bədənin daxili temperaturu.

Sağlam ev heyvanlarında və quşlarında bədənin daxili temperaturu.

Heyvanlar xəstələndiyi vaxtdan başlayaraq hər gün (səhər axşam) onların temperaturu ölçülür. Alınan rəqəmlər xüsusi vərəqə yazılaraqonlardan əyrilər düzəldilir. Belə əyrilər bədən temperaturunun dərəcəsi, tipii, fazası müddəti haqqında lazımi təsəvvür yaratmağa imkan verir.bu isə orqanizmdə gedən prosesin diaqnozu, müalicə proqnozu üçün çox əhəmiyyətlidir. Bundan asılı olaraq diaqnozu dəqiqləşdirmək lazımgəldikdə müalicənin istiqamətini dəyişdirmək olur.
Bir sıra xəstəliklərin gedişi gündə bir neçə dəfə bəzən hər 2-3 saatdan birtermometriya aparılmasını tələb edir. Qaramalda bəzən doğumdan sonrakı parez vəasetonemiya, atlarda infeksion ensefalomielit kimi xəstəliklər zamanı bədəntemperaturunun tez-tez dəyişməsi halları ola bilər. Bədən temperaturunun sürətlə aşağıdüşməsi əslində çox qorxulu əlamətdir.
Kənd təsərrüfatı heyvanlarında bədənin daxili temperaturu bir sıra daimi vəmüvəqqəti şərtlərin təsiri sayəsində dəyişir. Daimi şərtlərə heyvanın cinsi, yaşı, cinsiyyətivə qismən bədənin böyük kiçik olması, müvəqqəti şərtlərə həzm prosesi, əzələlərintonusu, əsəbi hallar, xarici mühitin temperaturu, hava cərəyanının sürəti s. daxildir.
Sağlam ev heyvanları quşların cinsindən, növündən, yaşından s. asılı olaraq bədənin daxili temperaturu müxtəlif olur.
Sağlam ev heyvanlarında quşlarında bədənin daxili temperaturu.

Qaramal 37,5-39,50C

İt 37,5-39,50C

Camış 37,0-38,50C

Pişik 38,0-39,50C

Qoyun 38,5-40,00C

Ev dovşanı 38,5-39,50C

Keçi 38,5-40,00C

Hind donuzu 37,8-38,50C

At 37,5-38,50C

Toyuq 40,5-42,00C

Eşşək 37,5-38,50C

Ördək 41,0-43,00C

Qatır 38,0-39,00C

Qaz 40,0-41,00C

Dəvə 36,0-38,00C

Hindtoyuğu 40,0-41,50C

Şimal maralı 37,6-38,60C

Göyərçin 41,0-44,00C

Donuz 38,0-40,00C

Orqanizmdə temperatur yuxarıda göstərilən normadan çox ya az olduqda həkimdə şübhə oyanmalı ilk növbədə, buna fizioloji vəpataloji amillərin səbəb olduğu müəyyən edilməlidir. Heyvanın ağır işdə işləməsi, uzun yol getməsi, binanın bürkü olması, onun günün qabağındaçox qalması s. bu kimi hallar bədən temperaturunun yüksəlməsinə səbəb olur, lakin bu vəziyyət uzun müddət davam edir.

Körpə heyvanların orqanizmində temperaturu nizamlayan mərkəz hələ labil olduğu üçün bunların temperaturu yaşlılara nisbətən bir qədəryüksək olur. Boğazlığın son günlərində bədənin temperaturu yüksəlir. Bədən temperaturunun yüksəlməsinə səbəb olan, yuxarıda göstərilənbütün amilləri fizioloji hal hesab etmək lazımdır.