Balıqların

BALIQLARIN İXTİOFTİRİOZU

BALIQLARIN İXTİOFTİRİOZU Etiologiyası. Uzunluğu 0,5-1 mm olan İchthyophtirius multifiliis bərabər kirpikli infuzordur. Parazitin bədəni dairəvi və ya yumurtavaridir. Epizootologiyası. Xəstəlik qızılbalıq yetişdirmə zavodlarında və çəki balığın yetişdirildiyi təsərrüfatlarda qeyd olunur. İnvaziyaya bütün yaş qruplarından olan balıqlar həssas olmaqla, xəstəlik cavan və törədici balıqlarda daha ağır formada keçir. Xəstəliyin mənbəyi xəstə balıqlardır. İxtioftirioza ən çox yaz və yayda təsadüf olunur. Klinik əlamətləri. İxtioftrioz dəri, üzgəclər və qəlsəmələrin iltihabım törətməklə, xəstəliyin başlanğıcında qəlsəmələr tü

TRİXODİNOZ

TRİXODİNOZ Törədicisi. Xəstəliyi dəyirmikirpikli infuzorlar dəstəsinə mənsub olan trichodina acuta tr. nigra adlı parazitlər törədirlər. Balıqçılıq su hövzələrində trixodinlərin müxtəlif növləri yayılmışdır. Qəlsəmələrdə yaşayan canlı trixodinlərin diametri 30-40 mikron, dəridə yaşayanların ölçüləri isə 57-117 mikron arasında dəyişir. Xəstəliyin törədicisi hərəkətsiz halda papağa, hərəkət zamanı isə nimçəyə oxşayır. Parazitin üzəri iki kirpiklə örtülmüşdür. Trixodinlər balıqların bədən səthində, üzgəclərində, qəlsəmələrində, gözünün billurunda parazitlik edirlər. E

QIZILBALIQLARIN GİCƏLLƏNMƏSİ XƏSTƏLİYİ (MİKSOZOMOZ)

QIZILBALIQLARIN GİCƏLLƏNMƏSİ XƏSTƏLİYİ (MİKSOZOMOZ) Törədicisi. Xəstəliyin törədicisi miksosporida dəstəsinə mənsub olan Myxosoma serebralis parazitidir. Parazitin şarvari sporlarının diametri 6, 5-8, qütb kapsullarının uzunluğu 3,9-4,2 mikrondur. Hər sporda bir cüt qütb kapsulu vardır. Miksozomalar balıqların qığırdaq toxumalarında parazitlik edirlər. Epizootologiyası. Azərbaycanda xəstəliyə şirin suda yaşayan və forel təsərrüfatlarında artırılan qızılxallı, qızılbalıq, çay foreli və s. balıqlarda təsadüf edilir. Xəstəlik körpələr arasında ən çox fəal yemlənməyə keçəndən 1-2 ay sonra baş verir. Bundan bir ay ke&cced

SAPROLEQNİOZ

SAPROLEQNİOZ Saproleqnioz balığın və kürünün infeksion xəstəliyi olmaqla, kif göbələkləri tərəfindən törədilir. bütün yaş qrupundan, əsasən də bir yaşa qədər olan karp balıqları xəstələnir. Xəstəlik ilin bütün fəsillərində qeyd olunur. Saproleqniozla adətən zədələnmiş və ya zəifləmiş balıq və inqubasiya zamanı kürü yoluxur. Balıqlarda xəstəliyin inkişaf etməsinə suyun aşağı temperaturu (10 C- dən aşağı) və pH-ın yüksək göstəricisi (11-dən yuxarı) əlverişli şərait yaradır. Xəstəliyin başlanğıc mərhələsində dəridə, üzgəclərdə və qəlsəmələrdə ağ rəngdə nazik sapvari çıxıntılar əmələ gəlir. Bir neçə g&

BALIQLARIN EPİZOOTOLOJİ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA

BALIQLARIN EPİZOOTOLOJİ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA Balıq əti tərkibində əsasən çoxlu miqdarda tam keyfiyyətli, həyat üçün zəruri olan amin turşuları ilə zəngin zülallara malik bioloji qiymətli yeyinti məhsuludur. Bununla əlaqədar olaraq insanları daşıyıcısı və ya xəstəlik törədicisininin mənbəyi olan balıq xəstəliklərindən mühafizə məsələləri aktuallığı ilə seçilir və bu sahədə elmi- tədqiqat işlərinin aparılması vacibdir. Azərbaycanda balıq xəstəliklərinin planlı surətdə öyrənilməsinə keçən əsrin 60-cı illərindən başlanmış və hal- hazırda da davam etdirilir. İxtioparazitoloqlar tərəfindən respublikanın ayrı-ayrı təbii su h&oum