SAPROLEQNİOZ

SAPROLEQNİOZ
SAPROLEQNİOZ
Saproleqnioz balığın və kürünün infeksion xəstəliyi olmaqla, kif göbələkləri tərəfindən törədilir. bütün yaş qrupundan, əsasən də bir yaşa qədər olan karp balıqları xəstələnir. Xəstəlik ilin bütün fəsillərində qeyd olunur. Saproleqniozla adətən zədələnmiş və ya zəifləmiş balıq və inqubasiya zamanı kürü yoluxur. Balıqlarda xəstəliyin inkişaf etməsinə suyun aşağı temperaturu (10 C- dən aşağı) və pH-ın yüksək göstəricisi (11-dən yuxarı) əlverişli şərait yaradır.
Xəstəliyin başlanğıc mərhələsində dəridə, üzgəclərdə və qəlsəmələrdə ağ rəngdə nazik sapvari çıxıntılar əmələ gəlir. Bir neçə gündən sonra göbələyin yerləşdiyi yerlərdə pambıqvari təbəqə görünür. Balıqlarda xəstəlik inkişaf etdikcə onlar zəifləməklə, xarici qıcıqlara cavab vermirlər.
Sağlam normal inkişaf edən kürü saproleqniozla ölü yoluxmuş kürü ilə təmasda olarkən yoluxur. Hətta balıqlarda kürünün uzun dövrlü inqubasiyası zamanı da sağlam inkişaf etmiş kürülərin də yoluxması qeyd olunur.
Saproleqnioz epizootoloji məlumatların, kliniki əlamətlərin, balığın bədən səthində və kürünün üzərində göbələk hiflərinin tapılmasına əsasən müəyyənləşdirilir.
Balıqların və kürünün saproleqniozu ilə mübarizə məqsədilə baytar-sanitar və balıqçılıq-meliorasiya tədbirləri aparılmalıdır. Balıqlarda xəstəliyin başlanğıc mərhələsində 5 dəqiqə müddətində 5%-li xörək duzu məhlulu, 1 saat müddətində 1:200000 malaxit yaşılı tətbiq edilir. Həmçinin yetişdirilmə zamanı əlverişli şərait yaradılmalı, onların tutulması, yerlərinin dəyişdirilməsi və daşınması zamanı zədələnməyə, suyun temperaturunun 10 C-dən aşağı düşməsinə və pH-ın göstəricisinin 8,0-dən artıq olmasına yol verilməməlidir.
Göl təsərrüfatlarında karp və bitkiyeyən balıqların (bir yaşa qədərdən və yuxarı) profilaktikası məqsədilə yazda qışlama göllərinin boşaldılmasından 3-5 gün qabaq və payızda göllərin balıqla doldurulmasından 5-7 gün sonra onlar üzvi boyayıcılarla (açıq yaşıl əsaslı və ya bənövşəyi В«KВ») işlədilir.
Kürünün saproleqniozu zamanı aşağıdakı tələblər yerinə yetirilməlidir.
Kürünün alınması və yetişdirilməsi, törədicilərin saxlanılması texnologiyasına ciddi riayət edilməlidir.
Nərə balıqlarının kürüsünün saproleqniozu ilə profilaktikasında onlar mübarizə məqsədilə tətbiq olunan qüvvədə olan təlimata əsasən bənövşəyi В«KВ» məhlulu ilə işlənir.