Heyvanlar üçün umumi

Kannibalizm xəstəliyi və onunla mübarizə

Kannibalizm xəstəliyi və onunla mübarizə Kannibalizm (fransızca-cannibale, ispanca-insanyeyən) heyvanların eyni növ heyvanları yeməsidir. Kannibalizm termini quşçuluqda-yumurtalayan toyuqlar və vəhşi quşlar arasında didişmə, donuzçuluqda kandofagiya-quyruğun, qulağın dişlənib qoparılması, gövşəyən heyvanların isə özlərini aqressiv aparmaları və s. ilə səciyyələnir. Kannibalizmə əksər hallarda toyuqlar dəstəsinə daxil olan quşlarda, toyuqlarda, hind toyuqlarında, qırqovul, bildirçinlərdə, həşəratlarda, balıqlarda, vəhşi heyvanlarda, xırda gövşəyən heyvanlarda rast gəlinir. Ədəbiyyat məlumatlarında nadir hallarda da olsa insanın-insanı y

KNEMİDOKOPTOZ XƏSTƏLİYİ VƏ ONUNLA MÜBARİZ

KNEMİDOKOPTOZ XƏSTƏLİYİ VƏ ONUNLA MÜBARİZƏ Knemidokoptoz quşların xroniki, parazitar xəstəliyi olub, knemidokoptes cinsinə mənsub olan gənələr tərəfindən törədilir. Müxtəlif növ gənə və həşəratlar öz sahibləri olan ev və vəhşi quşlarda parazitlik edərək onların qanını sormaqla xəstəlik əmələ gətirir və müəyyən dərəcədə təsərrüfatlara iqtisadi zərər vurur. Belə ki, lələkyeyənlər öz sahiblərinin iri və xırda lələklərini az miqdarda dəri epidermisi və dəri üzərində müxtəlif səbəblərdən əmələ gələn qan və limfa damcıları ilə qidalanırlar. Lələkyeyənlər sahiblərindən kənar yaşaya bilmirlər. Ev quşlarının qorxulu parazitlərindən olan tax

DOVŞANCIQ

DOVŞANCIQ Heyvanların və insanların iti gedişli yara infeksiyasıdır, yüksək həssaslıq və bədən əzələlərinin qıc olması və titrəməsi ilə səciyyələnir. Xəstəlik əksər hallarda asfiksiya və ürəyin iflici ilə nəticələnir. Törədicisi. Anaerob mikroorqanizmlərə aid edilən Clostridium tetani-dir. Uzunluğu 3-12 mkm, eni 0,3-0,8 mkm-dir. Heyvanların bağırsaqlarında yaşayırlar və fekaliya ilə ifraz olunurlar. Mikroblar özləri çox davamlıdırlar (əmələ gətirdikləri sporlarm hesabma). Toksinləri isə işığın, turşu və qələvilərin təsirilə asanlıqla dağılırlar. Törədici hərəkətlidir, terminal sporlara malikdir, kapsul əmələ gətirmir, mütləq ana

Vəhşi heyvanların yemləndirilməsi

Vəhşi heyvanların yemləndirilməsi Heyvanların yemləndirilməsində istifadə edilən bütün növ heyvani və ya bitki mənşəli yemlər kimyəvi tərkibinə görə təhlil edilməli və orqanizmə lazım olan qida maddələri ilə təminedilməlidir. Heyvan mənşəli yemlər . Vəhşi heyvandarlıq fermalarında saxlanılar gümüşü-qara tülkü, mavi-şimal tülküsü, su samuru, çöl samuru yırtıcı olduqlarına görə onlar sərbəst halda heyvaniyemlərlə qidalanırlar. Belə yırtıcıların həzm orqanları heyvani mənşəli yemlərlə qidalanmağa tam uyğunlaşmışlar. Onlar sellüloza tərkibli bitki yemlərini yax

Heyvanlar üçün ümumi

Heyvanlar üçün ümumi İti gedişli virus xəstəliyidir. İntoksikasiya, yüksək hərarət, dəri və selikli qişalarda düyünlü-pustulyozlu suluqlu səpgilərin əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur. Törədicisi. DNT-li epiteliotrop virusdur, poksavirus ailəsinə mənsubdur. Virus 17-350 nm-ə bərabərdir. Müxtəlif heyvan növlərində xəstəlik əmələ gətirən çiçək virusları morfoloji xassələrinə görə oxşardırlar, lakin immunoloji və patogenetik xassələri müxtəlifdir. Qaramalın çiçək virusu digər heyvanlarda da xəstəlik törədə bilirlər, donuz, qoyun-keçi və quşların virusları isə yalnız mənsub

Heyvanlar üçün ümumi LEPTOSPİROZ

Heyvanlar üçün ümumi LEPTOSPİROZ Bir sıra heyvan növlərinin təbii ocaqlı yoluxucu xəstəliyidir. İnsanlar da yoluxurlar. Quşlar qeyri-həssasdırlar. Heyvanlarda qızdırma, sarılıq, hemoqlobinuriya, mədə-bağırsaq sisteminin atoniyası, dəri və selikli qişaların nekrozu və balasalma ilə səciyyələnir. Törədicisi. Spiroxetlərə aid edilən leptospirlərdir. Leptospirlər cinsi antigen quruluşlarındakı fərqlərə görə 25 seroqrupa və 191 serovarianta bölünürlər. Lakin bunların çoxu xəstəlik törədə bilmir. Leptospirlər mikroskoplarda qara fonda görünə bilirlər. Morfoloji xassələri leptospirlərdə eynidir, onlar bir-b