magaza ac
magaza ac
buzov evi balaca
balaca kopek mamasi

Salam dostlar!Türkiyədən kənd təsərrüfatı avadanlıqlarının sifarişi.Zəng edin və ya vatsapa yazın 0505043704

Kannibalizm xəstəliyi və onunla mübarizə

Kannibalizm xəstəliyi və onunla mübarizə
Kannibalizm xəstəliyi və onunla mübarizə
Kannibalizm (fransızca-cannibale, ispanca-insanyeyən) heyvanların eyni növ heyvanları yeməsidir. Kannibalizm termini quşçuluqda-yumurtalayan toyuqlar və vəhşi quşlar arasında didişmə, donuzçuluqda kandofagiya-quyruğun, qulağın dişlənib qoparılması, gövşəyən heyvanların isə özlərini aqressiv aparmaları və s. ilə səciyyələnir.
Kannibalizmə əksər hallarda toyuqlar dəstəsinə daxil olan quşlarda, toyuqlarda, hind toyuqlarında, qırqovul, bildirçinlərdə, həşəratlarda, balıqlarda, vəhşi heyvanlarda, xırda gövşəyən heyvanlarda rast gəlinir. Ədəbiyyat məlumatlarında nadir hallarda da olsa insanın-insanı yeməsi faktları barədə qeyd edilir ki, bu da kannibalizmə xas olan əlamətlərdir.
Xəstəlik orqanizmdə zülal aclığı və əvəzolunmaz amin turşuların, kükürd, kalsium, makro və mikroelementlərin, A və D vitaminlərin çatışmazlığı, yem rasionunun birdən-birə, tez-tez dəyişdirilməsi, çoxlu miqdarda ət məhsulları verilməsi, həmçinin su və yemlə yaxşı təmin olunmadıqda biruzə verir. Kannibalizm quşların birinin digərini kütləvi şəkildə didməsi ilə səciyyələnir ki, bu da sənaye quşçuluğuna əhəmiyyətli dərəcədə iqtisadi ziyan vurur. Heyvanlar və quşlarda kannibalizmin baş verməsi məhsuldarlığın aşağı düşməsi ilə nəticələnir.
Quşlarda xəstəlik işığın düz şüalarının təsiri, antisanitar vəziyyətdə saxlanılması, qum vannaları ilə təmin edilməməsi, zədələnmələr olduqda, binalarda müxtəlif qrupdan olan quşlar çox sıx yerləşdirildikdə də baş verir. Əksər hallarda vəhşi heyvanlar, balıqlar, quşlar yem, su çatmadıqda öz yumurtalarını və öz nəslindən olan cavanları, zəifləri yeyirlər. Bir toyuğun, cücənin ətrafına bir neçəsi toplanıb onu dimdikləyirlər, kloaka nahiyəsini dimdiklədikdə düz bağırsağı deşib yeyirlər, xəstə quş inkişafdan qalır, arıqlayır, çox zədələnmə zamanı qan itirmədən ölür. Kannibalizm quşların tək-tək hallarda didişməsi bütün təsərrüfatlarda müşahidə olunur. Quşların yumurtanı dimdikləyərək deşib yeməsi, digərinin bədəninin ayrı-ayrı hissələrini didməsi, tükünü yolması və s. hallarla xarakterizə olunur.
Quşların bir-birini didməsinin əsas səbəblərindən biri də damların uzun müddətli intensiv işıqlandırılması, kiçik binalarda gəzinti sahələri və qum vannaları olmayan şəraitdə saxlanılması və s. sayılır. Bəzi müəlliflər xəstəliyi adətkarlıq kimi qəbul edirlər.
Quşlara verilən yemin balanslaşdırılmaması, yem qablarının çatışmaması, qarğıdalı unu, yaxud yarmasının verilməsi və s. hallarda xəstəliyə səbəb olan amillərdir. Broyler cücələrində didişmənin baş verməsinə səbəb binanın havasının quru olması da buna şərait yaradır. Bu halda tüklər quru və kövrək olur. Büzdüm vəzisinin sekretini lələklərinə sürtmək üçün quşlar əksər hallarda onu sıxırlar. Dərinin qıcıqlanması qansoran gənələrin, taxtabitilərin və tük-lələk yeyən parazitlərin təsirindən də ola bilir.
Cücələri qaranlıq binada saxladıqda, balanslaşdırılmamış rasionla yemlədikdə, tüklərin yolunması təhlükəsi yaranır, cücələri qəfəsdə saxlayarkən, işıqlanma uzun müddətli olduqda da didişmə baş verir. Xəstəlik əksər hallarda yaşlı quşlarda güclü yumurtalama və tük tökmə vaxtı baş verə bilir. Az hallarda 20-60 günlük cücələrdə embrional tükün, lələyə keçən dövrlərində olur. Didişmə çox vaxtı, köhnə quş sürüsünə, yaxud qəfəsdə saxlanan quşlara yeni quşları qatdıqda, yemi qəbul edərkən yeni münasibətlərin yaranması, binada yaxşı yer uğrunda mübarizə nəticəsində də baş verə bilir. Cavan toyuqlar yumurta verərkən binanın intensiv işıqlandırılması şəraitində kloaka həlqəsinin gərginləşərək yaxşı nəzərə çarpdığına görə, kloaka sahəsinin didilməsinə şərait yaranır. Kloaka həlqəsinin gərginləşməsi bəzən, hətta, qan damarlarının partlaması və qanın görünməsi, digər toyuqların diqqətini cəlb etməklə didişmənin başlanmasına səbəb olur.
Diaqnoz-quşlarda xarakterik klinik əlamətlərə yemlənmə və saxlanılma şəraitinin müayinə edilməsinə görə qoyulur.
Müalicəsi-xəstəliyin səbəbi aydınlaşdırılıb, aradan qaldırılmalıdır, bunsuz tətbiq edilən preparatların səmərəsi az müddətli olacaqdır. Xəstə quşlar təcrid edilib, ayrıca saxlanılır, yaralılar antiseptik məlhəmlər (penisillin, ixtiol və s.), yaxud yod, qliserinlə, kalium permanqanatın tünd məhlulu, streptosid, bor turşusu və s. ilə müalicə edilir.
Kannibalizmin qarşısını almaq üçün gündə bir baş toyuğa 0,02-0,05 q limon turşusu, 15-20 gün, 100 baş toyuğa 400 q metionin və yaxud 50 q biovetin, həmçinin 2-3 q lələk unu yemə qarışdırılıb 20-30 gün verilir. Quşlarda kannibalizm baş verdikdə hər toyuğa 7-10 gün müddətində yemə 1-2 q kükürd, 2-3 mq kalium-yod, 0,5-1,0 q gips, yaxud tabaşir əlavə edilib verilir. Gipsin tərkibində kü-kürd və kalsium olduğuna görə yumurtalayan toyuqlara yaxşı kömək göstərir.
Profilaktika məqsədilə quşun dimdiyinin yuxarı hissəsinin ucunu 3-4 mm xüsusi alətlərin köməkliyi ilə kəsirlər. Bu quşların yem qəbuluna mane olmur, həmçinin də başqa quşlara zərər yetirə bilmirlər. Quşların biri-birini dimdikləməsi əleyhinə digər spesifik vasitə yoxdur, xəstə quşlar sürüdən ayrılaraq ət üçün kəsilir. Yaşlı quşları fərdi qəfəslərdə saxlamaqla dimdiklənmədən azad olurlar.
Yem rasionuna sümük unu, balıq yağı əlavə edilməsi xəstəliyin baş verməsinin qarşısını ala bilir. Broyler təsərrüfatlarında qırmızı işıqdan istifadə edirlər, bu halda cücələr didişmirlər. Həmçinin quş saxlanılan binaların pəncərələrinin şüşələrinə qırmızı rəng çəkmək də məsləhət görülür. Kannibalizmə meylli quşlar çıxdaş edilirlər.
Göllərdə balıqlar az olduğu zaman digər balıqlar öz cavanlarını, yem çatışmazlığı üzündən isə balıqlar öz yumurtalarını yeyirlər.
Vəhşi heyvanlar özünün, yaxud qonşusunun bədəninin istənilən yerini dişləməsi, nəcisini yeməsi, quşların lələk, tük, yumurtanı dimdikləyib deşib yeməsi, qan axan yeri, kloakanı və bağırsağı dimdikləməsi, donuzların qulağı və quyruğu dişləməsi və ya qoparması, ana donuzların, çoşqaları yeməsi və s. hallar baş verir ki, bu da kannibalizm əlamətlərindəndir.
Quşların cəsədlərinin ət üçün nəzərdə tutulduğu hallarda yodoform, qatran və digər iyli vasitələrdən istifadə edilməsi məsləhət görülmür.
Kannibalizmə həssas heyvanların, quşların, yemləmə və saxlanma şəraitinə ciddi fikir verilməlidir. Həmçinin profilaktika məqsədilə yem rasionuna 1 ton yemə 100 kq fumar turşusu, yaxud 50 q fenibit qatılıb 20-30 gün müddətində verilir.
Ümumiyyətlə, xəstəliyin kəskinləşmə dövründə əsas məqsəd didişmənin baş vermə səbəbinin aradan qaldırılmasıdır. Quş saxlanılan binalarda işığın düz şüalarının təsirini azaltmaq məqsədilə pəncərələrə qırmızı şüşələr və yaxud da qırmızı lampaların salınması halları quşların bir-birini dimdikləməsinin qarşısını alır, əsası odur ki, yumurtalamanın artmasına imkan yaradır, yaşıl işıq isə kökəldilən cücələrdə yüksək çəki artımı verməsini təmin edir. Göy işıq isə görmə qabiliyyətinin artmasına təsir etmir, belə hallarda şüşələrin rənglənməsi məsləhət görülmür.
Həmçinin günəşin düz şüalarının quş saxlanılan binaların daxilinə düşməsinin qarşısını almaq məqsədilə pəncərələrə görünməyən şüşələr salına və ya jalüz qoyula bilər. Əgər quşların saxlanma rejimlərinin şəraiti (işıqlanması, nəmliyi, quşların yerləşdirilməsi) standart göstəricilərdən yüksək deyilsə, onda yem rasionunda balıq, sümük ununun, yemək duzunun, balıq yağının, göyərtinin miqdarını artırmaq təklif olunur.
Bir müddət otaqların işıqlandırılmasını azaltmaq lazımdır. Quşçuluq təsərrüfatlarında yemləmə və saxlanma qaydalarının şərtlərinə düzgün əməl edilməlidir. Xüsusilə yem rasionunda zülalın düzgün balanslaşdırılmasına fikir verilməlidir. Profilaktika məqsədilə yem rasionuna vitaminli, şirəli yemlər, ot unu, kök, kələm, bişirilmiş kartof, yaxşı keyfiyyətli silos, müxtəlif yaşıl otlar əlavə edilməlidir. Kannibalizmlə xəstə quşları müalicə etmək az səmərəli olduğu üçün, onları çıxdaş edib, ət üçün kəsilməsi məsləhətdir. Cavan quşlar, yoluxmuş ana sürüsündən təcrid edilmiş şəkildə yetişdirilməlidir.vet.gov.az

Son videolar

Xətdəkilər
Xətdəki qonaqlar: 75925
Xətdəki istifadəçilər: 447
Rasim SultanovFərdi istifadəçi
RəfiFərdi istifadəçi
YaşarFərdi istifadəçi
PowerFliveFərdi istifadəçi
CosqunFərdi istifadəçi
MaskaeyemuckTCFərdi istifadəçi
VahidFərdi istifadəçi
Hakkı FİDANFərdi istifadəçi
JasonVokXZFərdi istifadəçi
ElmirFərdi istifadəçi
PervizFərdi istifadəçi
FeridFərdi istifadəçi
PervizFərdi istifadəçi
ƏbülfəzFərdi istifadəçi
eldiyarFərdi istifadəçi
ElnurFərdi istifadəçi
RuziFərdi istifadəçi
Şəxsi elanFərdi istifadəçi
ElşadFərdi istifadəçi
EminFərdi istifadəçi
RobertVokXCFərdi istifadəçi
MehemmedFərdi istifadəçi
RaminFərdi istifadəçi
rovshanFərdi istifadəçi
İsmayılFərdi istifadəçi
qırqovul satılırFərdi istifadəçi
ŞirazFərdi istifadəçi
RahimFərdi istifadəçi
FloydMallyHBFərdi istifadəçi
agaFərdi istifadəçi
RaufFərdi istifadəçi
TalehFərdi istifadəçi
TamerlanFərdi istifadəçi
SahibFərdi istifadəçi
FerhadFərdi istifadəçi
ElsenFərdi istifadəçi
UserFərdi istifadəçi
FrancescistQYFərdi istifadəçi
HeybətFərdi istifadəçi
ZaurFərdi istifadəçi
ElmarFərdi istifadəçi
AndrejKuzinJVFərdi istifadəçi
ЮляFərdi istifadəçi
vilayetFərdi istifadəçi
LstrdexinhetGUFərdi istifadəçi
AntoninaFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
ZaminFərdi istifadəçi
haumdrumnGPFərdi istifadəçi
LitvjakovMMFFərdi istifadəçi
KarenBoTELFərdi istifadəçi
Fərdi istifadəçi
NizamiFərdi istifadəçi
İntiqamFərdi istifadəçi
mnşnFərdi istifadəçi
CavadFərdi istifadəçi
RoombikBolfEHFərdi istifadəçi
24videoFərdi istifadəçi
BeluhinlsicBDFərdi istifadəçi
EtibarFərdi istifadəçi
IlqarFərdi istifadəçi
SaidFərdi istifadəçi
KennethMatIHFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
VusalFərdi istifadəçi
MeetFliveFərdi istifadəçi
JavierKexGCFərdi istifadəçi
CavidFərdi istifadəçi
RonniemaypeXIFərdi istifadəçi
JefferygafUNFərdi istifadəçi
MahirFərdi istifadəçi
ElseverFərdi istifadəçi
emkostiplastikovBroldNSFərdi istifadəçi
WetdamiICFərdi istifadəçi
KennethMatIHFərdi istifadəçi
DanielHefBHFərdi istifadəçi
PatrickNAKJOFərdi istifadəçi
RandyVUGJHFərdi istifadəçi
MajorTixXXFərdi istifadəçi
nermanFərdi istifadəçi
DaiterBolfKRFərdi istifadəçi
ediyekgsFWFərdi istifadəçi
QabilFərdi istifadəçi
$RÖVŞEN$Fərdi istifadəçi
SaticiFərdi istifadəçi
əsmərFərdi istifadəçi
JasonsibGGFərdi istifadəçi
RobbiecekHCFərdi istifadəçi
CharlesuncenTTFərdi istifadəçi
ShataginMMFFərdi istifadəçi
StephenConDNFərdi istifadəçi
AydinFərdi istifadəçi
MahmudFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
SeferFərdi istifadəçi
CeyhunFərdi istifadəçi
NamazFərdi istifadəçi
IlkinFərdi istifadəçi
OqtayFərdi istifadəçi
residFərdi istifadəçi
ŞahinFərdi istifadəçi
VahidFərdi istifadəçi
Eliyar m.Fərdi istifadəçi
FermerFərdi istifadəçi
Fərdi istifadəçi
VüqarFərdi istifadəçi
RuslanFərdi istifadəçi
EmirFərdi istifadəçi
VidadiFərdi istifadəçi
QeqaniFərdi istifadəçi
YusifFərdi istifadəçi
MehmanFərdi istifadəçi
EminFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
GunayFərdi istifadəçi
elnurFərdi istifadəçi
azadFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
ZahidFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
SadiqFərdi istifadəçi
CahangirFərdi istifadəçi
SabirFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
HABILFərdi istifadəçi
KamranFərdi istifadəçi
TalehFərdi istifadəçi
vasifFərdi istifadəçi
hikmətFərdi istifadəçi
ilqarFərdi istifadəçi
vurgunFərdi istifadəçi
vasifFərdi istifadəçi
ElviraFərdi istifadəçi
ElshanFərdi istifadəçi
abdullahFərdi istifadəçi
ArifFərdi istifadəçi
------Fərdi istifadəçi
ElmanFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
MusaFərdi istifadəçi
İlqarFərdi istifadəçi
RuslanFərdi istifadəçi
IsmiFərdi istifadəçi
XayyamFərdi istifadəçi
namazFərdi istifadəçi
RomanFərdi istifadəçi
SeideFərdi istifadəçi
CeyhunFərdi istifadəçi
RASIMFərdi istifadəçi
İNtiqamFərdi istifadəçi
NurlanFərdi istifadəçi
ilqarFərdi istifadəçi
KamilFərdi istifadəçi
SaiqFərdi istifadəçi
FeridFərdi istifadəçi
AlayFərdi istifadəçi
BahramFərdi istifadəçi
sarvanFərdi istifadəçi
SeyidFərdi istifadəçi
NamiqFərdi istifadəçi
VahidFərdi istifadəçi
AwurFərdi istifadəçi
AMINFərdi istifadəçi
seymurFərdi istifadəçi
MubarizFərdi istifadəçi
ZəkaFərdi istifadəçi
TərlanFərdi istifadəçi
MehdiFərdi istifadəçi
ilkinFərdi istifadəçi
cevahirFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
Cuce aliramFərdi istifadəçi
EtibarFərdi istifadəçi
HabilFərdi istifadəçi
EbulfezFərdi istifadəçi
HebibFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
RoyalFərdi istifadəçi
faiqFərdi istifadəçi
TogrulFərdi istifadəçi
SalmanFərdi istifadəçi
NizamiFərdi istifadəçi
AgaFərdi istifadəçi
jaleFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
QurbanFərdi istifadəçi
RuslanFərdi istifadəçi
İlqarəFərdi istifadəçi
AbdullahFərdi istifadəçi
AyselFərdi istifadəçi
VahabFərdi istifadəçi
SeyidFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
AbdulAzizFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
RöyalFərdi istifadəçi
IsmayilFərdi istifadəçi
RamilFərdi istifadəçi
VusalFərdi istifadəçi
kenan teymurluFərdi istifadəçi
RamalFərdi istifadəçi
KenanFərdi istifadəçi
ÇingizFərdi istifadəçi
FIRUZFərdi istifadəçi
SFərdi istifadəçi
vuqarFərdi istifadəçi
qaraFərdi istifadəçi
ElmiraFərdi istifadəçi
İlhamFərdi istifadəçi
ElxanFərdi istifadəçi
şirketFərdi istifadəçi
ArifFərdi istifadəçi
KamilFərdi istifadəçi
SahinFərdi istifadəçi
МаркизатFərdi istifadəçi
AzerFərdi istifadəçi
NurlanFərdi istifadəçi
AkifFərdi istifadəçi
RuhullahFərdi istifadəçi
huseynFərdi istifadəçi
LiliFərdi istifadəçi
AqilFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
AgaFərdi istifadəçi
NureddinFərdi istifadəçi
PərvizFərdi istifadəçi
SamirFərdi istifadəçi
kamalFərdi istifadəçi
SamirFərdi istifadəçi
ArifFərdi istifadəçi
panahFərdi istifadəçi
FexriFərdi istifadəçi
elsenFərdi istifadəçi
MubarizFərdi istifadəçi
ŞahinFərdi istifadəçi
RamilFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
Kazımov TeymurFərdi istifadəçi
ElshadFərdi istifadəçi
FaiqFərdi istifadəçi
AllahsukurFərdi istifadəçi
KerimFərdi istifadəçi
MFərdi istifadəçi
ElxanFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
AyxanFərdi istifadəçi
Kerimov NamiqFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
ZooMagazinFərdi istifadəçi
TağıFərdi istifadəçi
BayramFərdi istifadəçi
BayramFərdi istifadəçi
ShahinFərdi istifadəçi
NadirFərdi istifadəçi
VuqarFərdi istifadəçi
XəyyamFərdi istifadəçi
Ceyhun QarayevFərdi istifadəçi
RamalFərdi istifadəçi
Ənvər MusayevFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
MalikFərdi istifadəçi
EhmedFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
RiyadFərdi istifadəçi
OgtayFərdi istifadəçi
ElseverFərdi istifadəçi
RaqifFərdi istifadəçi
ceyhunFərdi istifadəçi
FeridFərdi istifadəçi
RafiqFərdi istifadəçi
ZehraFərdi istifadəçi
eminFərdi istifadəçi
YusifFərdi istifadəçi
SEMEDFərdi istifadəçi
AKDENiZ KULUCKAFərdi istifadəçi
MametFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
BalaemiFərdi istifadəçi
QoyunFərdi istifadəçi
FarizFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
RaminFərdi istifadəçi
TalehFərdi istifadəçi
omarFərdi istifadəçi
QafarFərdi istifadəçi
omarFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
EtibarFərdi istifadəçi
FuadFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
ElcinFərdi istifadəçi
SahinFərdi istifadəçi
MAl yiyesiFərdi istifadəçi
ismayilFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
AgaFərdi istifadəçi
PervizFərdi istifadəçi
ÇingizFərdi istifadəçi
SamirFərdi istifadəçi
namiqFərdi istifadəçi
faiqFərdi istifadəçi
yavərFərdi istifadəçi
ferhadFərdi istifadəçi
RahibFərdi istifadəçi
elnurFərdi istifadəçi
Fərdi istifadəçi
KənanFərdi istifadəçi
NurlanFərdi istifadəçi
dsfsFərdi istifadəçi
əzizFərdi istifadəçi
HakanFərdi istifadəçi
faiqFərdi istifadəçi
IbrahimFərdi istifadəçi
Hәci ElçinFərdi istifadəçi
ElşənFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
AhmedFərdi istifadəçi
raviFərdi istifadəçi
ElnurFərdi istifadəçi
ŞirxanimFərdi istifadəçi
SabirFərdi istifadəçi
ElmarFərdi istifadəçi
FikretFərdi istifadəçi
kamilFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
ShahinFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
RəşidFərdi istifadəçi
SemedFərdi istifadəçi
FamilFərdi istifadəçi
SarıFərdi istifadəçi
TurxanFərdi istifadəçi
aqilFərdi istifadəçi
YahyaFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
nesimiFərdi istifadəçi
FətiFərdi istifadəçi
ZaurFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
TariyelFərdi istifadəçi
esedFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
anarFərdi istifadəçi
YareliFərdi istifadəçi
RahidFərdi istifadəçi
Namiq beyFərdi istifadəçi
TolikFərdi istifadəçi
LeylaFərdi istifadəçi
QehremanFərdi istifadəçi
SeyyadFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
SənanFərdi istifadəçi
NecefFərdi istifadəçi
AygünFərdi istifadəçi
RozaFərdi istifadəçi
bagiFərdi istifadəçi
TerlanFərdi istifadəçi
XelilFərdi istifadəçi
XeyalFərdi istifadəçi
MemmedxanFərdi istifadəçi
ZamirFərdi istifadəçi
UcarliFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
XəyalFərdi istifadəçi
ElcanFərdi istifadəçi
vuqarFərdi istifadəçi
RaminFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
TahirFərdi istifadəçi
XelilFərdi istifadəçi
CelalFərdi istifadəçi
HuseynFərdi istifadəçi
AZAQROTAXIL MMCFərdi istifadəçi
CəlalFərdi istifadəçi
TogrulFərdi istifadəçi
AZERFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
TamerlanFərdi istifadəçi
AmalFərdi istifadəçi
zaurFərdi istifadəçi
ElmanFərdi istifadəçi
Xanlar HesenovFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
elvinFərdi istifadəçi
ANARFərdi istifadəçi
PervizFərdi istifadəçi
cahidFərdi istifadəçi
SadiqFərdi istifadəçi
NiklbomGNFərdi istifadəçi
ramalFərdi istifadəçi
bexdiyarFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
zəkaFərdi istifadəçi
WilliamblomoCZFərdi istifadəçi
emunkensuffFTFərdi istifadəçi
Fərdi istifadəçi
MikhailFərdi istifadəçi
JasoncliefHOFərdi istifadəçi
WilliamGrentLPFərdi istifadəçi
BryanUnubsTQFərdi istifadəçi
ClintothemUWFərdi istifadəçi
TyronepemTXFərdi istifadəçi
XRumerTestFərdi istifadəçi
GlennTamFDFərdi istifadəçi
YilmazFərdi istifadəçi
ClintothemUWFərdi istifadəçi
SvetabezmosyKQFərdi istifadəçi
DanielKaxQXFərdi istifadəçi
elisFərdi istifadəçi
KennethherCVFərdi istifadəçi
aliFərdi istifadəçi
FazikFərdi istifadəçi
KennethMatIHFərdi istifadəçi
DaiterBolfKRFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
İlkinFərdi istifadəçi
bakixanFərdi istifadəçi
AntoniopigJPFərdi istifadəçi
3EddieKicCXFərdi istifadəçi

Qeydiyyatlı istifadəçilər:: 3,576
Ən yeni istifadəçi:: daniel4h