İribuynuzlu heyvanların

Способ дифференциальной диагностики

Способ дифференциальной диагностики и питательная среда при массовом исследовании на выявление бруцеллеза А.А. Алыев, Н.Г.Гулиев, А.А.Бабаев Г. Г. Халилов, Ф. Гянджалиев О. М. Садыглы Анализ литературы, описывающей передовые технологии и последние достижения науки. Вопросами диагностики бруцеллеза занимались многие исследователи (Вышелесский, Николаев, Юсковец, Орлов, Голубев, Вершилова, Котлярова и. др). Однако, до настоящего времени не были найдены методы, доступные массовому пользователю в производственных условиях и обеспечивающие выявление всех зараженных животных в короткий срок. Сложность этой проблемы заключается в своеобразии течения самой инфекции, так как

İribuynuzlu heyvanların xəstəlikləri və mualicə yolları

İribuynuzlu heyvanların xəstəlikləri və mualicə yolları NODULYAR DERMATİT VİRUS XƏSTƏLİYİ İribuynuzlu heyvanların nodulyar dermatiti (latınca dermatitis nodularis bovum, ingilis dilində isə limpy skin disease-adlandırılır) virus mənşəli olmaqla qısa müddətli isitmə, dəri örtüyünün, limfa sisteminin, selikli qişanın zədələnməsi, dərialtı toxumalarda düyünlərin və nekrozların əmələ gəlməsi ilə səciyyələnir. Yayılması. Xəstəlik ilk dəfə 1929-cu ildə Şimali Rodezidə (Afrikada yerləşir) aşkar olunmuşdur, kliniki əlamətləri isə 1931-ci ildə R.Mac Donald tərəfindən Zambiyada təsvir edilmişdır. Sonralar isə xəstəlik Cənubi Afrikanın əksər ölkələ

BOTULİZM

BOTULİZM Heyvanların iti gedişli ağır yoluxucu xəstəliyidir. Tərkibində botulizm törədicisinin toksini olan yemlərin qəbulu nəticəsində inkişaf edir, udlağın, dilin, alt çənənin, habelə bədən əzələlərinin iflici ilə səciyyələnir. Bu xəstəliyə insanlar da tutulurlar. Törədicisi. Sporlu, anaerob mikroblardır. Clostridium botulinuıh adlanır, uzunluğu 4-9 mkm, eni 0,6-0,9 mkm-dir. Həddindən artıq güclü zəhər-toksin ifraz edirlər. Mikroskopun görünüş sahəsində amil tək-tək, cüt-cüt və bəzən qısa zəncir şəklində düzülmüş halda görünür, hərəkətlidir, spor əmələ gətirir, sporun forması tennis raketkasını xat

TULYAREMİYA

TULYAREMİYA Heyvanların təbii ocaqlı yoluxucu xəstəliyidir. Hemorroji əlamətlər, yüksək hərarət, ishal, zəifləmə, limfa düyünlərinin şişməsi, habelə sinir sisteminin pozğunluqları və balasalma ilə səciyyələnir. İnsanlar da törədiciyə həssaslıq göstərirlər. Törədicisi. Francisella tularensis. Xırda, polimorf, zərif kapsulalı mikroorqanizmlərdir, çox vaxt kökvari-yumru formada olurlar, hərəkətsizdirlər, spor əmələ gətirmirlər. Ölçüləri 0,2x0,3-0,7 mkm-dir. Qramla boyanmır. Aerobdur, adi qida mühitində boy vermir, Mak-Koy qida mühitindən, peptinli qanlı aqardan və asetil-qlükozalı qida mühitindən istifadə

VƏRƏM

VƏRƏM Xroniki gedişli yoluxucu xəstəlik olub, müxtəlif orqanlarda, daha çox - ağciyərlərdə, bağırsaqlarda, limfa düyünlərində spesifik düyünlərin - tuberkulaların əmələ gəlməsi ilə səciyyələnir. Ev heyvanları, vəhşi heyvanlar və quşların bir çox növləri, habelə insanlar yoluxurlar. Xəstəlik ləng inkişaf edir, infeksion proses xroniki gedişli olmaqla, əksər hallarda latent (gizli) keçir (tam aydın olmayan klinik əlamətlərlə). Törədicisi. Vərəm mikobakteriyalarıdır (Mycobacterium tuberculosis). Onlar 4 qrupa ayrılırlar: 1)M.tuberculosis - insanları, M.bovis - qaramalı, M.microti - siçanları yoluxdurur; 2)M.av

BRUSELLYOZ

BRUSELLYOZ Kənd təsərrüfatı və vəhşi heyvanların, eləcə də insanların, xronik gedişli yoluxucu xəstəliyidir. Balasalma və sonun ləngiməsi ilə xarakterizə olunur, lakin çox fərqli klinik əlamətlər də müşahidə olunur. Törədicisi. Brusella cinsindən olan bakteriyalardır, bunların məlum olan 6 növündən 4-ü kənd təsərrüfatı heyvanlarında xəstəlik törədir. İnsanlar üçün daha təhlükəli Brusella melitensis növü sayılır (əsasən qoyunlarda xəstələyin törədicisidirlər). Qaramalda br. abortus, donuzlarda br.suis, qoyunlarda br.ovis, itlərdə br.cans, gəmiricilərdə isə br. neotome növü xəstəliy

PASTERELLYOZ

PASTERELLYOZ Pasterellyoz (və ya hemorroji septisemiya) ev və vəhşi heyvanların, həmçinin quşların yoluxucu xəstəliyi olub, septisemiya və iltihabi hemorroji proseslərlə xarakterizə olunur. Törədicisi. Pasteurella multocida bakteriyaları törədir. Bunlar hərəkətsiz, qısa, spor əmələ gətirməyən oval formalı bakteriyalardır. İnkubasiya dövrü 90 gün hesab olunur. 0.3-1,5x0,15-0,25 mkm ölçüsündədirlər. Qramla mənfı boyanırlar. Metilen abısı və Romanovski-Qimza üsulu ilə boyandıqda pasterellalar bipolyar görünürlər. Fakültativ aerobodurlar, pH 7,4-7,6 olduqda qan serumlu qida mühitlərində 37°C-də

LEPTOSPİROZ

LEPTOSPİROZ Bir sıra heyvan növlərinin təbii ocaqlı yoluxucu xəstəliyidir. İnsanlar da yoluxurlar. Quşlar qeyri-həssasdırlar. Heyvanlarda qızdırma, sarılıq, hemoqlobinuriya, mədə-bağırsaq sisteminin atoniyası, dəri və selikli qişaların nekrozu və balasalma ilə səciyyələnir. Törədicisi. Spiroxetlərə aid edilən leptospirlərdir. Leptospirlər cinsi antigen quruluşlarındakı fərqlərə görə 25 seroqrupa və 191 serovarianta bölünürlər. Lakin bunların çoxu xəstəlik törədə bilmir. Leptospirlər mikroskoplarda qara fonda görünə bilirlər. Morfoloji xassələri leptospirlərdə eynidir, onlar bir-birindən yalnız antigen quruluşuna görə

DABAQ

DABAQ İti gedişli yüksək kontagioz xəstəlikdir, ağız boşluğunun selikli qişasında, yelinin və ətrafların dərisində aftaların əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur. Törədicisi. RNT tərkibli virusdur. Pikornaviruslar ailəsinin rinovirus cinsinə aiddir (20-25 nm). Həssas heyvan orqanizmində inkubasiya dövrü 14 gündür. Onun 7 serotipi vardır: O, A, S, SAT-1, SAT-2, SAT-3 və Asiya-1. Hər serotipin bir neçə variantı mövcuddur. Müəyyən olunmuşdur ki, dabaq epizootiyaları zamanı bu tiplərdən biri asanlıqla digərinə keçə bilər. Tiplərin belə dəyişkənliyi onların heyvan orqanizmindən passajı ilə əlaqədardır. Virusu müxtəlif n&o

QARAYARA

QARAYARA Bütün növ kənd təsərrüfatı heyvanlarının, vəhşi heyvanlarxn iti gedişli yoluxucu xəstəliyidir. Septisemiya, müxtəlif böyüklükdə karbunkulların əmələ gəlməsi və ağır intoksikasiya ilə səciyyələnir. Qarayaraya insanlar da yoluxur. Törədicisi. Bac. anthracis - hərəkətsiz, sporəmələgətirən, qrammüsbət, antibiotiklərə həssas aerob bakteriyalardır. İnkubasiya müddəti 20 gündür. Orqanizmdə olarkən kapsula ilə əhatə olunur. Kapsula virulentlik amili hesab olunur, mikrobu faqositozdan və serumun bakterisid təsirindən qoruyur və onun toxuma hüceyrələrinə fiksasiya olunmasını təmin edir. Orqanizmdən kənarda

CAVAN HEYVANLARIN STREPTOKOKKOZLARI

CAVAN HEYVANLARIN STREPTOKOKKOZLARI Heyvanların yoluxucu xəstəliklərinin böyük qrupudur, ev, kənd təsərrüfatı, sənaye və vəhşi heyvanların, habelə insanların müxtəlif orqan və toxumalarında irinli-iltihabı proseslərin inkişaf etməsi ilə keçir. Törədicisi. Streptococcus zooepidemicus və str.pneumoniae streptokoklarıdır. Bunlar qısa və uzun zəncir formasında düzülən yumru mikroblardır, spor əmələ gətirmirlər, qram-müsbətdirlər. Əksər növləri kapsulasızdır. Təbiətdə çox geniş yayılıblar. Qan serumu və qlükoza əlavə edilmiş qida mühitlərində çox yaxşı boy verirlər. Epizootologiyası. Streptokokk infeksiyası

QARAMAL VƏ QOYUNLARIN XLAMİDİYALI BALAATMASI

QARAMAL VƏ QOYUNLARIN XLAMİDİYALI BALAATMASI Xlamidiyalı balaatma-kontagioz xəstəlik olub, boğazlığın son həftələrində balaatma və ya vaxtından əvvəl doğum, bununla əlaqədar olaraq zəif və yaşama qabliyyətinə malik olmayan quzu və buzovların doğulması ilə səciyyələnir. Tarixi məlumat. Qaramalda xəstəlik ilk dəfə 1923-cü ildə Traum və Xart tərəfindən Kaliforniyada, qoyunlarda isə 1936-cı ildə Şotlandiyada Qreyk tərəfindən qeyd edilmişdir. Qoyunlarda xəstəliyin törədicisi 1950-ci ildə Stamp tərəfindən, qaramalda isə Qirovd tərəfindən 1957-ci ildə aşkar edilmişdir. Hal-hazırda xəstəlik dünyanın əksər ölkələrində nəzərə çarpır. Törədicisi. Xlamidiya

NODULYAR DERMATİT VİRUS XƏSTƏLİYİ

NODULYAR DERMATİT VİRUS XƏSTƏLİYİ İribuynuzlu heyvanların nodulyar dermatiti (latınca dermatitis nodularis bovum, ingilis dilində isə limpy skin disease-adlandırılır) virus mənşəli olmaqla qısa müddətli isitmə, dəri örtüyünün, limfa sisteminin, selikli qişanın zədələnməsi, dərialtı toxumalarda düyünlərin və nekrozların əmələ gəlməsi ilə səciyyələnir. Yayılması. Xəstəlik ilk dəfə 1929-cu ildə Şimali Rodezidə (Afrikada yerləşir) aşkar olunmuşdur, kliniki əlamətləri isə 1931-ci ildə R.Mac Donald tərəfindən Zambiyada təsvir edilmişdır. Sonralar isə xəstəlik Cənubi Afrikanın əksər ölkələrində, eləcə də 1954-cü ildə Madaqaskarda aşkar edilmiş

PSEVDOTUBERKULYOZ

PSEVDOTUBERKULYOZ Psevdotuberkulyoz bir çox növ heyvanların və quşların infeksion xəstəliyi olub, müxtəlif orqanlarda, vərəm düyünlərini xatırladan, kazeozlu düyünlərin əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur. Xəstəliyə insanlar da tutulur. Orqanizmin ümumi intoksikasiyası, nazik bağırsaq, qaraciyər və oynaqların zədələnməsi xəstəlik üçün səciyyəvidir. Tarixi məlumat. Xəstəliyə dünyanm əksər ölkələrində təsadüf edilir. Xəstəliyin törədicisi ilk dəfə Corynebakterium (c) psevdotuberkulosis kimi adlandırılmışdır. Qoyunlarda tuberkulyoza bənzər dəyişikliklərin müayinəsi zamanı ayrılmışdır. 1891-ci ildə Pr

AUESKİ XƏSTƏLİYİ

AUESKİ XƏSTƏLİYİ Aueski xəstəliyi infeksion xəstəlik olub, isitmə, mərkəzi sinir sisteminin zədələnmələri, ağciyərin iltihabı, donuzlardan və samurlardan başqa digər heyvanlarda şiddətli qaşınma və tüklərin tökülməsi ilə səciyyələnir. Tarixi məlumat. Xəstəlik ilk dəfə 1902-ci ildə macar alimi Aladar Aueski tərəfindən müəyyən edilmişdir. Rusiyada xəstəlik 1909-cu ildə A. Akulov tərəfindən qaramalda aşkar edilmişdir. Aueski xəstəliyi dünyanın əksər ölkələrində müşahidə edilir. Ölkəmizdə xəstəliyin öyrənilməsində P.N.Andreyev, P.S.Solomkin, İ. İ. Kulaşov və s. alimlərin mühüm rolları olmuşdur. İqtisadi zərər. Xəstəl

ŞMALLENBERQ VİRUS XƏSTƏLİYİ

ŞMALLENBERQ VİRUS XƏSTƏLİYİ 2011-ci ilin avqust ayında Almaniyada süd verən inəklər arasında kütləvi xəstələnmə halı müəyyən olunmuşdur. Həmin heyvanlarda bədən temperaturasının 40°C və yuxarı olması ilə yanaşı, ümumi ölgünlük, yemdən imtina, süd məhsulunun kəskin azalması və boğaz heyvanlar arasında balasalma müşahidə edilmişdir. Bir neçə həftə ərzində xəstəlik baş verən naxırda xəstələnmə halı 20-70%-ə çatmış olur. Xəstəlik baş verən qrupda bir neçə gün keçdikdən sonra xəstəliyin kliniki əlamətləri itməyə başlayır. Belə halın olması fermerlər və baytarlıq mütəxəssisləri arasında yeni bir xəstəliyi

Heyvanların tənəffüs orqanları xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə

Heyvanların tənəffüs orqanları xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə Kənd təsərrüfatı heyvanlarında tənəffüs fəaliyyətinin pozulması ilə əlaqədar xəstəliklərə daha çox təsadüf edilir. Bunlar heyvandarlığa çox böyük iqtisadi ziyan vurur. Heyvanlar hava cərəyanı pis düzəldilmiş binalarda saxlandıqda, artıq qoyun, quzu sürülərini pəyə və tövlələrə sıx doldurub səhər tezdən bayıra çıxardıqda, bu xəstəlik daha çox müşahidə edilir və bəzən də kütləvi hal alır. Yuxarı tənəffüs orqanları və bronxlarda termik, mexaniki və kimyəvi təsir nəticəsində xəstəliklər əmələ gəlir. Yaz və payızda

TULYAREMİYA xəstəliyi

TULYAREMİYA xəstəliyi Heyvanların təbii ocaqlı yoluxucu xəstəliyidir. Hemorroji əlamətlər, yüksək hərarət, ishal, zəifləmə, limfa düyünlərinin şişməsi, habelə sinir sisteminin pozğunluqları və balasalma ilə səciyyələnir. İnsanlar da törədiciyə həssaslıq göstərirlər. Törədicisi. Francisella tularensis. Xırda, polimorf, zərif kapsulalı mikroorqanizmlərdir, çox vaxt kökvari-yumru formada olurlar, hərəkətsizdirlər, spor əmələ gətirmirlər. Ölçüləri 0,2x0,3-0,7 mkm-dir. Qramla boyanmır. Aerobdur, adi qida mühitində boy vermir, Mak-Koy qida mühitindən, peptinli qanlı aqardan və asetil-qlükozalı qida mühitindən

BRUSELLYOZ xəstəliyi

BRUSELLYOZ xəstəliyi Kənd təsərrüfatı və vəhşi heyvanların, eləcə də insanların, xronik gedişli yoluxucu xəstəliyidir. Balasalma və sonun ləngiməsi ilə xarakterizə olunur, lakin çox fərqli klinik əlamətlər də müşahidə olunur. Törədicisi. Brusella cinsindən olan bakteriyalardır, bunların məlum olan 6 növündən 4-ü kənd təsərrüfatı heyvanlarında xəstəlik törədir. İnsanlar üçün daha təhlükəli Brusella melitensis növü sayılır (əsasən qoyunlarda xəstələyin törədicisidirlər). Qaramalda br. abortus, donuzlarda br.suis, qoyunlarda br.ovis, itlərdə br.cans, gəmiricilərdə isə br. neotome nö

BRUSELLOZUN KLİNİKİ ƏLAMƏTLƏRİ

BRUSELLOZUN KLİNİKİ ƏLAMƏTLƏRİ BRUSELLOZUN KLİNİKİ ƏLAMƏTLƏRİ OLMADAN, SERELOJİ REAKSİYALARIN MÜSBƏT OLMASI XƏSTƏLİYƏ DİAQNOZ QOYULMASINA ƏSAS VERMİR Veterinar Doktor Əbülfət Alıyev Ədəbiyyat məlumatı.Yad orqanizmlər daxil olduqdan sonra tezliklə (dəqiqələr, saatlar ərzində) anadangəlmə təbii müqavimət (rezistentlik) mexanizmlərinə məhv edilirlər. Əks təqdirdə adaptiv immun cavab işə düşür. Anticismciklər müxtəlif antigenlərə qarşı geniş spektrli spesifikliyə malik zərdab qlobulinləridir. Аntigenlər spesifik birləşmə хüsusiyyətinə malikdir, komplementi аktivləşdirir, makrofaqların faqopsitar аktivliyini gücləndirir və bakte