Lazer balaca banneru
cars az
Lazer balaca banneru
cars az

Salam dostlar!Türkiyədən kənd təsərrüfatı avadanlıqlarının sifarişi.Zəng edin və ya vatsapa yazın 0505043704

İribuynuzlu heyvanların

İribuynuzlu heyvanların xəstəlikləri və mualicə yolları

İribuynuzlu heyvanların xəstəlikləri və mualicə yolları NODULYAR DERMATİT VİRUS XƏSTƏLİYİ İribuynuzlu heyvanların nodulyar dermatiti (latınca dermatitis nodularis bovum, ingilis dilində isə limpy skin disease-adlandırılır) virus mənşəli olmaqla qısa müddətli isitmə, dəri örtüyünün, limfa sisteminin, selikli qişanın zədələnməsi, dərialtı toxumalarda düyünlərin və nekrozların əmələ gəlməsi ilə səciyyələnir. Yayılması. Xəstəlik ilk dəfə 1929-cu ildə Şimali Rodezidə (Afrikada yerləşir) aşkar olunmuşdur, kliniki əlamətləri isə 1931-ci ildə R.Mac Donald tərəfindən Zambiyada təsvir edilmişdır. Sonralar isə xəstəlik Cənubi Afrikanın əksər ölkələ

BOTULİZM

BOTULİZM Heyvanların iti gedişli ağır yoluxucu xəstəliyidir. Tərkibində botulizm törədicisinin toksini olan yemlərin qəbulu nəticəsində inkişaf edir, udlağın, dilin, alt çənənin, habelə bədən əzələlərinin iflici ilə səciyyələnir. Bu xəstəliyə insanlar da tutulurlar. Törədicisi. Sporlu, anaerob mikroblardır. Clostridium botulinuıh adlanır, uzunluğu 4-9 mkm, eni 0,6-0,9 mkm-dir. Həddindən artıq güclü zəhər-toksin ifraz edirlər. Mikroskopun görünüş sahəsində amil tək-tək, cüt-cüt və bəzən qısa zəncir şəklində düzülmüş halda görünür, hərəkətlidir, spor əmələ gətirir, sporun forması tennis raketkasını xat

TULYAREMİYA

TULYAREMİYA Heyvanların təbii ocaqlı yoluxucu xəstəliyidir. Hemorroji əlamətlər, yüksək hərarət, ishal, zəifləmə, limfa düyünlərinin şişməsi, habelə sinir sisteminin pozğunluqları və balasalma ilə səciyyələnir. İnsanlar da törədiciyə həssaslıq göstərirlər. Törədicisi. Francisella tularensis. Xırda, polimorf, zərif kapsulalı mikroorqanizmlərdir, çox vaxt kökvari-yumru formada olurlar, hərəkətsizdirlər, spor əmələ gətirmirlər. Ölçüləri 0,2x0,3-0,7 mkm-dir. Qramla boyanmır. Aerobdur, adi qida mühitində boy vermir, Mak-Koy qida mühitindən, peptinli qanlı aqardan və asetil-qlükozalı qida mühitindən istifadə

VƏRƏM

VƏRƏM Xroniki gedişli yoluxucu xəstəlik olub, müxtəlif orqanlarda, daha çox - ağciyərlərdə, bağırsaqlarda, limfa düyünlərində spesifik düyünlərin - tuberkulaların əmələ gəlməsi ilə səciyyələnir. Ev heyvanları, vəhşi heyvanlar və quşların bir çox növləri, habelə insanlar yoluxurlar. Xəstəlik ləng inkişaf edir, infeksion proses xroniki gedişli olmaqla, əksər hallarda latent (gizli) keçir (tam aydın olmayan klinik əlamətlərlə). Törədicisi. Vərəm mikobakteriyalarıdır (Mycobacterium tuberculosis). Onlar 4 qrupa ayrılırlar: 1)M.tuberculosis - insanları, M.bovis - qaramalı, M.microti - siçanları yoluxdurur; 2)M.av

BRUSELLYOZ

BRUSELLYOZ Kənd təsərrüfatı və vəhşi heyvanların, eləcə də insanların, xronik gedişli yoluxucu xəstəliyidir. Balasalma və sonun ləngiməsi ilə xarakterizə olunur, lakin çox fərqli klinik əlamətlər də müşahidə olunur. Törədicisi. Brusella cinsindən olan bakteriyalardır, bunların məlum olan 6 növündən 4-ü kənd təsərrüfatı heyvanlarında xəstəlik törədir. İnsanlar üçün daha təhlükəli Brusella melitensis növü sayılır (əsasən qoyunlarda xəstələyin törədicisidirlər). Qaramalda br. abortus, donuzlarda br.suis, qoyunlarda br.ovis, itlərdə br.cans, gəmiricilərdə isə br. neotome növü xəstəliy

PASTERELLYOZ

PASTERELLYOZ Pasterellyoz (və ya hemorroji septisemiya) ev və vəhşi heyvanların, həmçinin quşların yoluxucu xəstəliyi olub, septisemiya və iltihabi hemorroji proseslərlə xarakterizə olunur. Törədicisi. Pasteurella multocida bakteriyaları törədir. Bunlar hərəkətsiz, qısa, spor əmələ gətirməyən oval formalı bakteriyalardır. İnkubasiya dövrü 90 gün hesab olunur. 0.3-1,5x0,15-0,25 mkm ölçüsündədirlər. Qramla mənfı boyanırlar. Metilen abısı və Romanovski-Qimza üsulu ilə boyandıqda pasterellalar bipolyar görünürlər. Fakültativ aerobodurlar, pH 7,4-7,6 olduqda qan serumlu qida mühitlərində 37°C-də

LEPTOSPİROZ

LEPTOSPİROZ Bir sıra heyvan növlərinin təbii ocaqlı yoluxucu xəstəliyidir. İnsanlar da yoluxurlar. Quşlar qeyri-həssasdırlar. Heyvanlarda qızdırma, sarılıq, hemoqlobinuriya, mədə-bağırsaq sisteminin atoniyası, dəri və selikli qişaların nekrozu və balasalma ilə səciyyələnir. Törədicisi. Spiroxetlərə aid edilən leptospirlərdir. Leptospirlər cinsi antigen quruluşlarındakı fərqlərə görə 25 seroqrupa və 191 serovarianta bölünürlər. Lakin bunların çoxu xəstəlik törədə bilmir. Leptospirlər mikroskoplarda qara fonda görünə bilirlər. Morfoloji xassələri leptospirlərdə eynidir, onlar bir-birindən yalnız antigen quruluşuna görə

DABAQ

DABAQ İti gedişli yüksək kontagioz xəstəlikdir, ağız boşluğunun selikli qişasında, yelinin və ətrafların dərisində aftaların əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur. Törədicisi. RNT tərkibli virusdur. Pikornaviruslar ailəsinin rinovirus cinsinə aiddir (20-25 nm). Həssas heyvan orqanizmində inkubasiya dövrü 14 gündür. Onun 7 serotipi vardır: O, A, S, SAT-1, SAT-2, SAT-3 və Asiya-1. Hər serotipin bir neçə variantı mövcuddur. Müəyyən olunmuşdur ki, dabaq epizootiyaları zamanı bu tiplərdən biri asanlıqla digərinə keçə bilər. Tiplərin belə dəyişkənliyi onların heyvan orqanizmindən passajı ilə əlaqədardır. Virusu müxtəlif n&o

QARAYARA

QARAYARA Bütün növ kənd təsərrüfatı heyvanlarının, vəhşi heyvanlarxn iti gedişli yoluxucu xəstəliyidir. Septisemiya, müxtəlif böyüklükdə karbunkulların əmələ gəlməsi və ağır intoksikasiya ilə səciyyələnir. Qarayaraya insanlar da yoluxur. Törədicisi. Bac. anthracis - hərəkətsiz, sporəmələgətirən, qrammüsbət, antibiotiklərə həssas aerob bakteriyalardır. İnkubasiya müddəti 20 gündür. Orqanizmdə olarkən kapsula ilə əhatə olunur. Kapsula virulentlik amili hesab olunur, mikrobu faqositozdan və serumun bakterisid təsirindən qoruyur və onun toxuma hüceyrələrinə fiksasiya olunmasını təmin edir. Orqanizmdən kənarda

CAVAN HEYVANLARIN STREPTOKOKKOZLARI

CAVAN HEYVANLARIN STREPTOKOKKOZLARI Heyvanların yoluxucu xəstəliklərinin böyük qrupudur, ev, kənd təsərrüfatı, sənaye və vəhşi heyvanların, habelə insanların müxtəlif orqan və toxumalarında irinli-iltihabı proseslərin inkişaf etməsi ilə keçir. Törədicisi. Streptococcus zooepidemicus və str.pneumoniae streptokoklarıdır. Bunlar qısa və uzun zəncir formasında düzülən yumru mikroblardır, spor əmələ gətirmirlər, qram-müsbətdirlər. Əksər növləri kapsulasızdır. Təbiətdə çox geniş yayılıblar. Qan serumu və qlükoza əlavə edilmiş qida mühitlərində çox yaxşı boy verirlər. Epizootologiyası. Streptokokk infeksiyası

QARAMAL VƏ QOYUNLARIN XLAMİDİYALI BALAATMASI

QARAMAL VƏ QOYUNLARIN XLAMİDİYALI BALAATMASI Xlamidiyalı balaatma-kontagioz xəstəlik olub, boğazlığın son həftələrində balaatma və ya vaxtından əvvəl doğum, bununla əlaqədar olaraq zəif və yaşama qabliyyətinə malik olmayan quzu və buzovların doğulması ilə səciyyələnir. Tarixi məlumat. Qaramalda xəstəlik ilk dəfə 1923-cü ildə Traum və Xart tərəfindən Kaliforniyada, qoyunlarda isə 1936-cı ildə Şotlandiyada Qreyk tərəfindən qeyd edilmişdir. Qoyunlarda xəstəliyin törədicisi 1950-ci ildə Stamp tərəfindən, qaramalda isə Qirovd tərəfindən 1957-ci ildə aşkar edilmişdir. Hal-hazırda xəstəlik dünyanın əksər ölkələrində nəzərə çarpır. Törədicisi. Xlamidiya

NODULYAR DERMATİT VİRUS XƏSTƏLİYİ

NODULYAR DERMATİT VİRUS XƏSTƏLİYİ İribuynuzlu heyvanların nodulyar dermatiti (latınca dermatitis nodularis bovum, ingilis dilində isə limpy skin disease-adlandırılır) virus mənşəli olmaqla qısa müddətli isitmə, dəri örtüyünün, limfa sisteminin, selikli qişanın zədələnməsi, dərialtı toxumalarda düyünlərin və nekrozların əmələ gəlməsi ilə səciyyələnir. Yayılması. Xəstəlik ilk dəfə 1929-cu ildə Şimali Rodezidə (Afrikada yerləşir) aşkar olunmuşdur, kliniki əlamətləri isə 1931-ci ildə R.Mac Donald tərəfindən Zambiyada təsvir edilmişdır. Sonralar isə xəstəlik Cənubi Afrikanın əksər ölkələrində, eləcə də 1954-cü ildə Madaqaskarda aşkar edilmiş

PSEVDOTUBERKULYOZ

PSEVDOTUBERKULYOZ Psevdotuberkulyoz bir çox növ heyvanların və quşların infeksion xəstəliyi olub, müxtəlif orqanlarda, vərəm düyünlərini xatırladan, kazeozlu düyünlərin əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur. Xəstəliyə insanlar da tutulur. Orqanizmin ümumi intoksikasiyası, nazik bağırsaq, qaraciyər və oynaqların zədələnməsi xəstəlik üçün səciyyəvidir. Tarixi məlumat. Xəstəliyə dünyanm əksər ölkələrində təsadüf edilir. Xəstəliyin törədicisi ilk dəfə Corynebakterium (c) psevdotuberkulosis kimi adlandırılmışdır. Qoyunlarda tuberkulyoza bənzər dəyişikliklərin müayinəsi zamanı ayrılmışdır. 1891-ci ildə Pr

AUESKİ XƏSTƏLİYİ

AUESKİ XƏSTƏLİYİ Aueski xəstəliyi infeksion xəstəlik olub, isitmə, mərkəzi sinir sisteminin zədələnmələri, ağciyərin iltihabı, donuzlardan və samurlardan başqa digər heyvanlarda şiddətli qaşınma və tüklərin tökülməsi ilə səciyyələnir. Tarixi məlumat. Xəstəlik ilk dəfə 1902-ci ildə macar alimi Aladar Aueski tərəfindən müəyyən edilmişdir. Rusiyada xəstəlik 1909-cu ildə A. Akulov tərəfindən qaramalda aşkar edilmişdir. Aueski xəstəliyi dünyanın əksər ölkələrində müşahidə edilir. Ölkəmizdə xəstəliyin öyrənilməsində P.N.Andreyev, P.S.Solomkin, İ. İ. Kulaşov və s. alimlərin mühüm rolları olmuşdur. İqtisadi zərər. Xəstəl

ŞMALLENBERQ VİRUS XƏSTƏLİYİ

ŞMALLENBERQ VİRUS XƏSTƏLİYİ 2011-ci ilin avqust ayında Almaniyada süd verən inəklər arasında kütləvi xəstələnmə halı müəyyən olunmuşdur. Həmin heyvanlarda bədən temperaturasının 40°C və yuxarı olması ilə yanaşı, ümumi ölgünlük, yemdən imtina, süd məhsulunun kəskin azalması və boğaz heyvanlar arasında balasalma müşahidə edilmişdir. Bir neçə həftə ərzində xəstəlik baş verən naxırda xəstələnmə halı 20-70%-ə çatmış olur. Xəstəlik baş verən qrupda bir neçə gün keçdikdən sonra xəstəliyin kliniki əlamətləri itməyə başlayır. Belə halın olması fermerlər və baytarlıq mütəxəssisləri arasında yeni bir xəstəliyi

Heyvanların tənəffüs orqanları xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə

Heyvanların tənəffüs orqanları xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə Kənd təsərrüfatı heyvanlarında tənəffüs fəaliyyətinin pozulması ilə əlaqədar xəstəliklərə daha çox təsadüf edilir. Bunlar heyvandarlığa çox böyük iqtisadi ziyan vurur. Heyvanlar hava cərəyanı pis düzəldilmiş binalarda saxlandıqda, artıq qoyun, quzu sürülərini pəyə və tövlələrə sıx doldurub səhər tezdən bayıra çıxardıqda, bu xəstəlik daha çox müşahidə edilir və bəzən də kütləvi hal alır. Yuxarı tənəffüs orqanları və bronxlarda termik, mexaniki və kimyəvi təsir nəticəsində xəstəliklər əmələ gəlir. Yaz və payızda

TULYAREMİYA xəstəliyi

TULYAREMİYA xəstəliyi Heyvanların təbii ocaqlı yoluxucu xəstəliyidir. Hemorroji əlamətlər, yüksək hərarət, ishal, zəifləmə, limfa düyünlərinin şişməsi, habelə sinir sisteminin pozğunluqları və balasalma ilə səciyyələnir. İnsanlar da törədiciyə həssaslıq göstərirlər. Törədicisi. Francisella tularensis. Xırda, polimorf, zərif kapsulalı mikroorqanizmlərdir, çox vaxt kökvari-yumru formada olurlar, hərəkətsizdirlər, spor əmələ gətirmirlər. Ölçüləri 0,2x0,3-0,7 mkm-dir. Qramla boyanmır. Aerobdur, adi qida mühitində boy vermir, Mak-Koy qida mühitindən, peptinli qanlı aqardan və asetil-qlükozalı qida mühitindən

BRUSELLYOZ xəstəliyi

BRUSELLYOZ xəstəliyi Kənd təsərrüfatı və vəhşi heyvanların, eləcə də insanların, xronik gedişli yoluxucu xəstəliyidir. Balasalma və sonun ləngiməsi ilə xarakterizə olunur, lakin çox fərqli klinik əlamətlər də müşahidə olunur. Törədicisi. Brusella cinsindən olan bakteriyalardır, bunların məlum olan 6 növündən 4-ü kənd təsərrüfatı heyvanlarında xəstəlik törədir. İnsanlar üçün daha təhlükəli Brusella melitensis növü sayılır (əsasən qoyunlarda xəstələyin törədicisidirlər). Qaramalda br. abortus, donuzlarda br.suis, qoyunlarda br.ovis, itlərdə br.cans, gəmiricilərdə isə br. neotome nö

BRUSELLOZUN KLİNİKİ ƏLAMƏTLƏRİ

BRUSELLOZUN KLİNİKİ ƏLAMƏTLƏRİ BRUSELLOZUN KLİNİKİ ƏLAMƏTLƏRİ OLMADAN, SERELOJİ REAKSİYALARIN MÜSBƏT OLMASI XƏSTƏLİYƏ DİAQNOZ QOYULMASINA ƏSAS VERMİR Veterinar Doktor Əbülfət Alıyev Ədəbiyyat məlumatı.Yad orqanizmlər daxil olduqdan sonra tezliklə (dəqiqələr, saatlar ərzində) anadangəlmə təbii müqavimət (rezistentlik) mexanizmlərinə məhv edilirlər. Əks təqdirdə adaptiv immun cavab işə düşür. Anticismciklər müxtəlif antigenlərə qarşı geniş spektrli spesifikliyə malik zərdab qlobulinləridir. Аntigenlər spesifik birləşmə хüsusiyyətinə malikdir, komplementi аktivləşdirir, makrofaqların faqopsitar аktivliyini gücləndirir və bakte

Son videolar

Xətdəkilər
Xətdəki qonaqlar: 76109
Xətdəki istifadəçilər: 468
Rasim SultanovFərdi istifadəçi
RəfiFərdi istifadəçi
YaşarFərdi istifadəçi
PowerFliveFərdi istifadəçi
CosqunFərdi istifadəçi
MaskaeyemuckTCFərdi istifadəçi
VahidFərdi istifadəçi
Hakkı FİDANFərdi istifadəçi
JasonVokXZFərdi istifadəçi
ElmirFərdi istifadəçi
PervizFərdi istifadəçi
FeridFərdi istifadəçi
PervizFərdi istifadəçi
ƏbülfəzFərdi istifadəçi
eldiyarFərdi istifadəçi
DoriFərdi istifadəçi
ElnurFərdi istifadəçi
RuziFərdi istifadəçi
Şəxsi elanFərdi istifadəçi
ElşadFərdi istifadəçi
EminFərdi istifadəçi
RobertVokXCFərdi istifadəçi
MehemmedFərdi istifadəçi
RaminFərdi istifadəçi
rovshanFərdi istifadəçi
İsmayılFərdi istifadəçi
qırqovul satılırFərdi istifadəçi
RahimFərdi istifadəçi
FloydMallyHBFərdi istifadəçi
agaFərdi istifadəçi
RaufFərdi istifadəçi
TalehFərdi istifadəçi
TamerlanFərdi istifadəçi
SahibFərdi istifadəçi
FerhadFərdi istifadəçi
UserFərdi istifadəçi
FrancescistQYFərdi istifadəçi
HeybətFərdi istifadəçi
ZaurFərdi istifadəçi
ElmarFərdi istifadəçi
AndrejKuzinJVFərdi istifadəçi
ЮляFərdi istifadəçi
vilayetFərdi istifadəçi
LstrdexinhetGUFərdi istifadəçi
AntoninaFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
pervizFərdi istifadəçi
ZaminFərdi istifadəçi
haumdrumnGPFərdi istifadəçi
LitvjakovMMFFərdi istifadəçi
KarenBoTELFərdi istifadəçi
Fərdi istifadəçi
NizamiFərdi istifadəçi
İntiqamFərdi istifadəçi
mnşnFərdi istifadəçi
CavadFərdi istifadəçi
RoombikBolfEHFərdi istifadəçi
24videoFərdi istifadəçi
BeluhinlsicBDFərdi istifadəçi
EtibarFərdi istifadəçi
IlqarFərdi istifadəçi
SaidFərdi istifadəçi
KennethMatIHFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
VusalFərdi istifadəçi
MeetFliveFərdi istifadəçi
JavierKexGCFərdi istifadəçi
CavidFərdi istifadəçi
RonniemaypeXIFərdi istifadəçi
JefferygafUNFərdi istifadəçi
MahirFərdi istifadəçi
ElseverFərdi istifadəçi
emkostiplastikovBroldNSFərdi istifadəçi
WetdamiICFərdi istifadəçi
KennethMatIHFərdi istifadəçi
DanielHefBHFərdi istifadəçi
PatrickNAKJOFərdi istifadəçi
RandyVUGJHFərdi istifadəçi
MajorTixXXFərdi istifadəçi
nermanFərdi istifadəçi
DaiterBolfKRFərdi istifadəçi
ediyekgsFWFərdi istifadəçi
QabilFərdi istifadəçi
$RÖVŞEN$Fərdi istifadəçi
əsmərFərdi istifadəçi
JasonsibGGFərdi istifadəçi
RobbiecekHCFərdi istifadəçi
CharlesuncenTTFərdi istifadəçi
ShataginMMFFərdi istifadəçi
StephenConDNFərdi istifadəçi
AydinFərdi istifadəçi
MahmudFərdi istifadəçi
RobertCewKGFərdi istifadəçi
LancelagHTFərdi istifadəçi
MirpPaTHFərdi istifadəçi
MatthewfuectVFFərdi istifadəçi
ScottMaxBCFərdi istifadəçi
GeorgezetGRFərdi istifadəçi
ThomasrotRHFərdi istifadəçi
IlkinFərdi istifadəçi
MartinSnokyZXFərdi istifadəçi
SmirnovanataFərdi istifadəçi
NamazFərdi istifadəçi
IlkinFərdi istifadəçi
ZakirFərdi istifadəçi
DaiterBolfKRFərdi istifadəçi
RickyNamXUFərdi istifadəçi
KennethJetZDFərdi istifadəçi
OqtayFərdi istifadəçi
residFərdi istifadəçi
ŞahinFərdi istifadəçi
VahidFərdi istifadəçi
Eliyar m.Fərdi istifadəçi
FermerFərdi istifadəçi
Fərdi istifadəçi
VüqarFərdi istifadəçi
RuslanFərdi istifadəçi
EmirFərdi istifadəçi
VidadiFərdi istifadəçi
QeqaniFərdi istifadəçi
YusifFərdi istifadəçi
MehmanFərdi istifadəçi
EminFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
GunayFərdi istifadəçi
elnurFərdi istifadəçi
azadFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
ZahidFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
SadiqFərdi istifadəçi
CahangirFərdi istifadəçi
SabirFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
HABILFərdi istifadəçi
KamranFərdi istifadəçi
TalehFərdi istifadəçi
vasifFərdi istifadəçi
hikmətFərdi istifadəçi
ilqarFərdi istifadəçi
vurgunFərdi istifadəçi
vasifFərdi istifadəçi
ElviraFərdi istifadəçi
ElshanFərdi istifadəçi
abdullahFərdi istifadəçi
ArifFərdi istifadəçi
------Fərdi istifadəçi
ElmanFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
MusaFərdi istifadəçi
İlqarFərdi istifadəçi
RuslanFərdi istifadəçi
IsmiFərdi istifadəçi
XayyamFərdi istifadəçi
namazFərdi istifadəçi
RomanFərdi istifadəçi
SeideFərdi istifadəçi
CeyhunFərdi istifadəçi
RASIMFərdi istifadəçi
İNtiqamFərdi istifadəçi
NurlanFərdi istifadəçi
ilqarFərdi istifadəçi
KamilFərdi istifadəçi
SaiqFərdi istifadəçi
FeridFərdi istifadəçi
AlayFərdi istifadəçi
BahramFərdi istifadəçi
sarvanFərdi istifadəçi
SeyidFərdi istifadəçi
NamiqFərdi istifadəçi
VahidFərdi istifadəçi
AwurFərdi istifadəçi
AMINFərdi istifadəçi
seymurFərdi istifadəçi
MubarizFərdi istifadəçi
ZəkaFərdi istifadəçi
TərlanFərdi istifadəçi
MehdiFərdi istifadəçi
ilkinFərdi istifadəçi
cevahirFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
Cuce aliramFərdi istifadəçi
EtibarFərdi istifadəçi
HabilFərdi istifadəçi
EbulfezFərdi istifadəçi
HebibFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
RoyalFərdi istifadəçi
faiqFərdi istifadəçi
TogrulFərdi istifadəçi
SalmanFərdi istifadəçi
NizamiFərdi istifadəçi
AgaFərdi istifadəçi
jaleFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
QurbanFərdi istifadəçi
RuslanFərdi istifadəçi
İlqarəFərdi istifadəçi
AbdullahFərdi istifadəçi
AyselFərdi istifadəçi
VahabFərdi istifadəçi
SeyidFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
AbdulAzizFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
RöyalFərdi istifadəçi
IsmayilFərdi istifadəçi
RamilFərdi istifadəçi
VusalFərdi istifadəçi
kenan teymurluFərdi istifadəçi
RamalFərdi istifadəçi
KenanFərdi istifadəçi
ÇingizFərdi istifadəçi
FIRUZFərdi istifadəçi
SFərdi istifadəçi
vuqarFərdi istifadəçi
qaraFərdi istifadəçi
ElmiraFərdi istifadəçi
İlhamFərdi istifadəçi
ElxanFərdi istifadəçi
şirketFərdi istifadəçi
ArifFərdi istifadəçi
KamilFərdi istifadəçi
SahinFərdi istifadəçi
МаркизатFərdi istifadəçi
AzerFərdi istifadəçi
NurlanFərdi istifadəçi
AkifFərdi istifadəçi
RuhullahFərdi istifadəçi
huseynFərdi istifadəçi
LiliFərdi istifadəçi
AqilFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
AgaFərdi istifadəçi
NureddinFərdi istifadəçi
PərvizFərdi istifadəçi
SamirFərdi istifadəçi
kamalFərdi istifadəçi
SamirFərdi istifadəçi
ArifFərdi istifadəçi
panahFərdi istifadəçi
FexriFərdi istifadəçi
elsenFərdi istifadəçi
MubarizFərdi istifadəçi
ŞahinFərdi istifadəçi
RamilFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
Kazımov TeymurFərdi istifadəçi
ElshadFərdi istifadəçi
FaiqFərdi istifadəçi
AllahsukurFərdi istifadəçi
KerimFərdi istifadəçi
MFərdi istifadəçi
ElxanFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
AyxanFərdi istifadəçi
Kerimov NamiqFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
ZooMagazinFərdi istifadəçi
TağıFərdi istifadəçi
BayramFərdi istifadəçi
BayramFərdi istifadəçi
ShahinFərdi istifadəçi
NadirFərdi istifadəçi
VuqarFərdi istifadəçi
XəyyamFərdi istifadəçi
Ceyhun QarayevFərdi istifadəçi
RamalFərdi istifadəçi
Ənvər MusayevFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
MalikFərdi istifadəçi
EhmedFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
RiyadFərdi istifadəçi
OgtayFərdi istifadəçi
ElseverFərdi istifadəçi
RaqifFərdi istifadəçi
ceyhunFərdi istifadəçi
FeridFərdi istifadəçi
RafiqFərdi istifadəçi
ZehraFərdi istifadəçi
eminFərdi istifadəçi
YusifFərdi istifadəçi
SEMEDFərdi istifadəçi
AKDENiZ KULUCKAFərdi istifadəçi
MametFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
BalaemiFərdi istifadəçi
QoyunFərdi istifadəçi
FarizFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
RaminFərdi istifadəçi
TalehFərdi istifadəçi
omarFərdi istifadəçi
QafarFərdi istifadəçi
omarFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
EtibarFərdi istifadəçi
FuadFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
ElcinFərdi istifadəçi
SahinFərdi istifadəçi
MAl yiyesiFərdi istifadəçi
ismayilFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
AgaFərdi istifadəçi
PervizFərdi istifadəçi
ÇingizFərdi istifadəçi
SamirFərdi istifadəçi
namiqFərdi istifadəçi
faiqFərdi istifadəçi
yavərFərdi istifadəçi
ferhadFərdi istifadəçi
RahibFərdi istifadəçi
elnurFərdi istifadəçi
Fərdi istifadəçi
KənanFərdi istifadəçi
NurlanFərdi istifadəçi
dsfsFərdi istifadəçi
əzizFərdi istifadəçi
HakanFərdi istifadəçi
faiqFərdi istifadəçi
IbrahimFərdi istifadəçi
Hәci ElçinFərdi istifadəçi
ElşənFərdi istifadəçi
NicatFərdi istifadəçi
AhmedFərdi istifadəçi
raviFərdi istifadəçi
ElnurFərdi istifadəçi
ŞirxanimFərdi istifadəçi
SabirFərdi istifadəçi
ElmarFərdi istifadəçi
FikretFərdi istifadəçi
kamilFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
ShahinFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
RəşidFərdi istifadəçi
SemedFərdi istifadəçi
FamilFərdi istifadəçi
SarıFərdi istifadəçi
TurxanFərdi istifadəçi
aqilFərdi istifadəçi
YahyaFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
nesimiFərdi istifadəçi
FətiFərdi istifadəçi
ZaurFərdi istifadəçi
EmilFərdi istifadəçi
TariyelFərdi istifadəçi
esedFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
anarFərdi istifadəçi
YareliFərdi istifadəçi
RahidFərdi istifadəçi
Namiq beyFərdi istifadəçi
TolikFərdi istifadəçi
LeylaFərdi istifadəçi
QehremanFərdi istifadəçi
SeyyadFərdi istifadəçi
AnarFərdi istifadəçi
SənanFərdi istifadəçi
NecefFərdi istifadəçi
AygünFərdi istifadəçi
RozaFərdi istifadəçi
bagiFərdi istifadəçi
TerlanFərdi istifadəçi
XelilFərdi istifadəçi
XeyalFərdi istifadəçi
MemmedxanFərdi istifadəçi
ZamirFərdi istifadəçi
UcarliFərdi istifadəçi
TuralFərdi istifadəçi
XəyalFərdi istifadəçi
ElcanFərdi istifadəçi
vuqarFərdi istifadəçi
RaminFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
TahirFərdi istifadəçi
XelilFərdi istifadəçi
CelalFərdi istifadəçi
HuseynFərdi istifadəçi
AZAQROTAXIL MMCFərdi istifadəçi
CəlalFərdi istifadəçi
TogrulFərdi istifadəçi
AZERFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
TamerlanFərdi istifadəçi
AmalFərdi istifadəçi
zaurFərdi istifadəçi
ElmanFərdi istifadəçi
Xanlar HesenovFərdi istifadəçi
OrxanFərdi istifadəçi
elvinFərdi istifadəçi
ANARFərdi istifadəçi
PervizFərdi istifadəçi
cahidFərdi istifadəçi
SadiqFərdi istifadəçi
NiklbomGNFərdi istifadəçi
ramalFərdi istifadəçi
bexdiyarFərdi istifadəçi
AliFərdi istifadəçi
zəkaFərdi istifadəçi
WilliamblomoCZFərdi istifadəçi
emunkensuffFTFərdi istifadəçi
Fərdi istifadəçi
MikhailFərdi istifadəçi
JasoncliefHOFərdi istifadəçi
WilliamGrentLPFərdi istifadəçi
BryanUnubsTQFərdi istifadəçi
ClintothemUWFərdi istifadəçi
TyronepemTXFərdi istifadəçi
XRumerTestFərdi istifadəçi
GlennTamFDFərdi istifadəçi
YilmazFərdi istifadəçi
ClintothemUWFərdi istifadəçi
SvetabezmosyKQFərdi istifadəçi
DanielKaxQXFərdi istifadəçi
elisFərdi istifadəçi
KennethherCVFərdi istifadəçi
aliFərdi istifadəçi
FazikFərdi istifadəçi
KennethMatIHFərdi istifadəçi
DaiterBolfKRFərdi istifadəçi
ElvinFərdi istifadəçi
İlkinFərdi istifadəçi
bakixanFərdi istifadəçi
AntoniopigJPFərdi istifadəçi
3EddieKicCXFərdi istifadəçi
HaroldZewDLFərdi istifadəçi
charlesMrUZFərdi istifadəçi
DaiterBolfKRFərdi istifadəçi
turalFərdi istifadəçi
AliceVubFərdi istifadəçi
MansırFərdi istifadəçi
ElminFərdi istifadəçi
İxtiyarFərdi istifadəçi
RobertDigUUFərdi istifadəçi
FranksmimbAEFərdi istifadəçi
АгрипинаnemWFFərdi istifadəçi

Qeydiyyatlı istifadəçilər:: 3,604
Ən yeni istifadəçi:: ligerasimova1981